بررسی کاربردهای آینده‌‌پژوهی در سیاست‌گذاری عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاست‌گذاری عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/sej.2021.573034.1093

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کاربردهای آینده‌‌پژوهی در سیاست‌گذاری عمومی است. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضرورت به کارگیری آینده‌پژوهی به منزلۀ یک قلمرو میان‌رشته‌ای در مطالعات علوم سیاسی، کاربردهای آینده‌پژوهی در سیاست‌گذاری‌های عمومی و نیز تفاوت‌های این دو مقوله و روش‌های اجرای آینده‌پژوهی در جامعه و اهداف کلیدی آن بررسی شد. نتایج نشان داد که در حالت کلی، آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری در یک راستا می‌باشند، با این تفاوت که در پیش‌فرض‌ها با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. به عبارت دیگر، اگر در سیاست‌گذاری‌های عمومی و برنامه‌ریزی‌ها، آینده‌پژوهی را دخیل کنیم، به نتایج و بازدهی بسیار بیشتری در نظام خواهیم رسید، زیرا آینده‌پژوهی به ساختن آینده می‌پردازد و سیاست‌گذاری نیز در بطن خود به دنبال همین هدف است. حال اگر سیاست‌گذاری‌های عمومی یک کشور براساس نتایج به‌ دست آمده از تحقیقات آینده‌پژوهان سازماندهی شوند، مطمئناً به پیشرفت و عملکرد کشور یا هر نوع سازمانی کمک شایانی خواهد کرد. آینده‌پژوهی در مطالعات سیاسی، محصول ارزش‌های اساسی است. بدین معنا که آینده‌پژوهی باید ریشه در ارزش‌های اساسی داشته باشد. این ارزش‌ها هرچند شامل اعتقادات و باورها می‌شود، ولی برای تبدیل به ارزش‌های اساسی، باید به صورت قانون درآید و عام و فراگیر باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Applications of Futurology in Public Policy

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rezayi 1
  • Hosein Rafie 2
1 PhD. in Public Policy, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Scaience, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to survey the applications of futurology in public policy. To this aim, a descriptive-analytical method was used to explore the necessity of futurology as an interdisciplinary realm of study in political science, the applications of futurology in public policy as well as the differences between these two categories, the implementation methods of future studies in society, and their key objectives. The results showed that in general, futurology and policy are in line with each other but they have basic differences in their premises. In other words, if in public policy and planning we take futurology into account, much better efficient results will be achieved in the country because future studies and policy follow common objectives in their heart, that is to say, building a better future. If public policy in a country is organized based on the results of futurologists’ research, it will have tremendous contribution to the development and performance of the organizations within society. Future research in political studies is the outcome of fundamental values. It means that futurology should originate from basic norms. Although these norms involve people’s beliefs and ideas, they need to turn into a form of general and prevailing law in order to be considered fundamental values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Public Policy
  • Foresight
ارسطو (1389). سیاست. ترجمۀ حمید عنایت. تهران: نشر نی.
اسپریگنز، توماس (۱۳85). فهم نظریه‌های سیاسی. ترجمه فرهنگ رجایی. تهران: آگه.
پایا، علی (۱۳۸۲). ملاحظاتی شتاب‌زده در باب معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی. در: علی پایا و حسین راغفر. ملاحظاتی شتاب‌زده در باب معرفت‌شناسی آینده‌اندیشی. نخستین کارگاه آینده‌اندیشی: معرفت‌شناسی. تهران. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
عبدالرحیم، پدرام و همکاران (۱۳۸۸). آینده‌پژوهی مفاهیم و روش. تهران: مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری و دفاعی.
ملکی‌فر، عقیل و همکاران (۱۳۸۵). الفبای آینده‌پژوهی. تهران: کرانه علم.
منصوری، رضا (۱۳۷۷). عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی. تهران: طرح نو.
ناظمی، امیر؛ قدیری، روح‌الله (۱۳۸۴)، آینده‌نگاری از مفهوم تا اجرا. تهران: مرکز صنایع نوین.
Bell, W. (1996). Foundations of futures studies: What do we mean by futures studies?
In: Richard A. Slaughter. New Thinking for a New Millennium. London: Routledge.
Bell, W. (2003). Foundation of Futures Studies: History, Purposes, and Knowledge (Human Science for New Era). London: Transaction Publishers.
Brewer, G.D. & DeLEON, P. (1983). The foundations of policy analysis. Horne wood, the Dorsey Press.
Dator, J. (ed) (2002). Futures Studies in Higher education: Advancing Futures. Wesport CT: Praeger.
High Level Expert Group (2002). Thinking the Future: Finla Report. Available at:
www.efmn.info/kb/thinking-debating-shaping.pdf.
Inayatullah, S. (2007). Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and Societal Transformation. Tamkang University Press, Graduate Institute of Futures Studies.
Jean-Claude, T. (1985). L’analyse des politiques, in Madeleine Grawitz et Jean LECA, Traite de science politique. Paris: PUF, Tome.
Lagroye, J. (1998). Sociologie politique. Paris: Presses de la FNSP & Dalloz.
Monnuer, E. (1992). Evaluations de I’action des pouvoirs publics. Paris: Economica.
Rouban, L. (1983). Le General Accounting Office, recherché sur I ‘evaluation des politiques publiques aux Etats-Unis. These d’Etat en droit, Paris.