هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 26، زمستان 1399 

4. بررسی روابط گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 97-120

10.22034/sej.2020.1915033.1273

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور


ابر واژگان