نشریه سپهر سیاست در پایگاه های زیر نمایه شده است:

ISC            DRJI         GoogleScholar

 

 

CIVILICA                  ROAD        MagIran

 

 

NoorMags            DOAJ

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 22، زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی
2538-5674