عنوان (آمار سال 1399)
مقدار
تعداد پذیرش 34
تعداد عدم پذیرش 21
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 12
متوسط زمان تا اولین اقدام 1
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20
متوسط زمان داوری 15
متوسط زمان پذیرش 40
متوسط زمان عدم پذیرش با داوری
19
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 3
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 27
درصد پذیرش 38
متوسط تعداد داوری 2

ترتیب انتشار

فصلنامه

سیاست داوری

دوسو ناشناس

زبان نشریه

فارسی (+چکیده و منابع: انگلیسی)

 

نوع مقالات

پژوهشی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه انتشار

150 هزار تومان جهت داوری

+

350 هزار تومان برای انتشار

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 28، تابستان 1400 

ابر واژگان