داوران

فهرست داوران نشریه سپهر سیاست در سال 1400

 

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان
علی اخترشهر استادیار  
مرتضی اشرفی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
کمال اکبری    
علی اکبری معلم استادیار  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
محمدحسن الهی منش استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
آرمین امینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رضا پریزاد استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مسعود پورفرد استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمد ترابی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مهدی جاودانی مقدم استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمد جنتی فر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
ماشالله حیدرپور استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
علی خالقی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
شهرداد دارابی استادیار  
احمد رشیدی استادیار  دانشگاه مازندران
مقصود رنجبر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
علیرضا زهیری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
سجاد ستاری استادیار دانشگاه تهران
محمد علی سوادی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران
سیدکاظم سیدباقری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران
سید محمد شفیعی مازندرانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
علی شیرخانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مرتضی شیرودی دانشیار پزوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
محمدرضا صیاد سایر  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مجید عباسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران
حمیدرضا عزیزی استادیار  
حبیب عشایری سایر  
رضا عیسی نیا استادیار  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
م فراتی استادیار  
فاضل فیضی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
علی اکبر کیانی استادیار  دانشگاه خلیج فارس
داوود کیانی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بهروز لک استادیار  
شریف لک زایی استادیار  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
علی محسنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
مسعود مطلبی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
مهدی مطهرنیا    
علی ملکی استادیار  
سید مهدی میرداداشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم