نشریه سپهر سیاست را در پایگاه های زیر دنبال کنید: ISC DRJI Google Scholar ROAD NoorMags Irannamaye