اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی شیرخانی

علوم سیاسی استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

سردبیر

دکتر علی شیرخانی

علوم سیاسی استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

shirkhaniqom-iau.ac.ir
0000-0003-2997-3116

جانشین سردبیر

داود کیانی

روابط بین الملل دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

ddkianigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

khoramshadatu.ac.ir

دکتر مصطفی ملکوتیان

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

malakotut.ac.ir

دکتر غلامرضا بهروزی لک

علوم سیاسی استاد، دانشگاه باقرالعلوم قم

behroozlakgmail.com

دکتر محمدسالار کسرائی

جامعه شناسی سیاسی دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

mohammadsalar.kasraiegmail.com

دکتر احمد جانسیز

علوم سیاسی دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

jansizyahoo.com

دکتر محسن رضوانی

علوم سیاسی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

rezvani151yahoo.com

دکتر داود کیانی

روابط بین الملل دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

ddkianigmail.com

دکتر ماشااله حیدرپور

علوم سیاسی استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

sepersqom-iau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محمدجعفر امیرمحلاتی

استاد، دانشگاه اوبرلین اوهایو امریکا

aaagmail.com

دکتر بیژن ژند شکیبی

دکتری سیاست تطبیقی، گرایش مطالعات روسیه، مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن دانشیار دانشگاه ایالتی نیویورک، امریکا

aaaaagmail.com

دکتر عبدالجبار احمد عبدالله

استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، عراق.

agmail.com

دکتر عبدالقیوم سجادی

دانشیار دانشگاه خاتم النبیین کابل، افغانستان.

wgmail.com

مدیر داخلی

ماشااله حیدرپور

استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

sepersqom-iau.ac.ir

مدیر اجرایی

نجمه باقریان

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، متخصص حوزه نشریات علمی استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

n.bagherian64gmail.com

ویراستار انگلیسی

مریم رحیمی راد

استاد دانشگاه

maryamrahimiradgmail.com