درباره نشریه

عنوان نشریه

سپهر سیاست

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

سازمان همکار

انجمن مطالعات سیاسی حوزه

زبان نشریه

فارسی

نظم انتشار

فصلنامه

شاپای الکترونیکی

5674 - 2538

کشور – شهر محل انتشار مجله

ایران - قم

سال آغاز انتشار مجله

1393

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات نشریه رایگان است

هزینه انتشار مقاله

هزینه داوری: 150 هزار تومان

هزینه انتشار(به شرط پذیرش در مرحله داوری و انجام اصلاحات): 350 هزار تومان

شماره حساب:0105604588006- بانک ملی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

قالب مقالات

PDF

 الگوی استناددهی

APA

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز شماره  87/175187 تاریخ 1388/05/24