دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 1-180 
8. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

صفحه 173-199

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن