دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1397 
6. بررسی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

صفحه 87-104

شهناز کریمی؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا