1. شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی (با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله)

سید سجاد ایزدهی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 1-29

چکیده
  حوزه های علمیه که همواره و در هر زمانی متناسب با نیازهای جامعه خویش، بهه پاسهو و یی مسهال و مووهوعاجامعه مؤمنانه مشغول بوده اند، در بستر انقلاب اسلامی، باید مأموریتی مضاعف یافتهه و دانهش هها ی حهوزو ی را درراستای اداره مطلوب جامعه اسلامی به کار گیرند. تحقق ایه ن امهر وهمن ا ینکهه مسهتل م ملاح هه وهوابط ی ماننهدن ام وارگه ی « و » ...  بیشتر

2. حوزه انقلابی و راهبری تمدن نوین اسلامی

علی شیرخانی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 37-61

چکیده
  حوزه علمیه به عنوان نهادی پیشرو و پیشگام در تعلیم و تربیت اسلامی شناخته می‌شود. پیشینه حوزه‌های علمیه از صدر اسلام به‌منظور «تعلیم و تربیت» و به نوعی راهبری جامعه مسلمین در شناخت بهتر دین و عمل به آن شکل گرفته‌ است که به مرور، این نقش ‌به‌خصوص با وقوع انقلاب اسلامی در عرصه‌‌‌ گسترده‌تری افزایش یافته است. حوزه‌ علمیه جزء ...  بیشتر

3. حوزه انقلابی، حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران

مسعود پورفرد

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 63-92

چکیده
  بی‌شک حوزه‌های علمیه به میزان خصلت‌های ذاتی و کارکرد اصلی خود حامی نظام‌های اسلامی بوده و هستند، و نقش مراجع، طلاب و روحانیت، در سدۀ گذشته به ویژه انقلاب اسلامی، نقشی آوانگارد و پیشرو بوده است، بعد از ایده مقام معظم رهبری در خصوص حوزه‌های علمیه مبنی بر انقلابی‌بودن، این تحقیق بدنبال رصد عوامل حفظ روحیه انقلابی­گری در کنار کارکرد ...  بیشتر

4. آسیب شناسی حوزه انقلابی

محسن مهاجرنیا

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 93-115

چکیده
  عقلانیت حوزه انقلابی از پیوند وثیق حوزه با نظام اسلامی شکل گرفته است. مهم‌ترین شاخصه‌های این عقلانیت در نقش تولیدی به‌روز و متناسب با نیاز در دستگاه معرفتی و ظرفیت اجتهادی حوزه عبارت‌اند از قدرت آینده‌نگری در چارچوب منظومه فلسفه سیاسی اسلام، توانایی حل تعارضات درونی و تزاحمات خارجی، آزاداندیشی دینی و رهایی از تعصب، تحجر، تصلب ...  بیشتر

5. تحلیلی از تداوم انقلابیگری روحانیت در جمهوری اسلامی ایران در بستر جامعه شناختی سیاسی

رضا عیسی نیا

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 117-135

چکیده
  با توجه به اینکه روحانیت در حوزه علمیه ایران نسبت به نظام سیاسی پهلوی، به‌طور کلی سه رویکرد اصلاح‌گری، انقلابی­گری و محافظه­گری/ سنتی داشته است، و از آنجا ­که انقلاب اسلامی، روحانیت را به صورت بارزی به دو طیفِ روحانیت انقلابی و روحانیت غیرانقلابی تقسیم کرده­ است، هدف مقاله حاضر شناساندن نقاط قوت و ضعف رویکرد انقلابی از میان ...  بیشتر

6. نقش حوزه انقلابی در بازسازی هویت ملی

علی ملکی

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 137-161

چکیده
  بازسازی هویت ملی در همه کشورها برای نیل به توسعه ضروری و لازم است. در تاریخ ایران سه منبع هویت‌ساز شامل سنتی - ایرانی، مدرن و مذهبی بوده است. حال این پرسش‌ها مطرح است که جمهوری اسلامی ایران چالش‌های تعدد منابع هویت را در ایجاد هویت ملی جدید چگونه حل کرده است؟ نقش حوزه‌های علمیه در شکل‌دهی هویت ملی پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ ...  بیشتر

7. حوزه انقلابی و علوم انسانی(ضرورت و گام های تحول)

قاسم ترخان

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 163-183

چکیده
  حوزه‌های علمیه تحقق‌بخش فلسفه بعثت انبیا و به‌منظور شناخت، تبیین، تبلیغ و پاسداری از اسلام تأسیس شده‌اند و می‌توان هدایت انسان‌ها و جوامع و در نهایت، پیدایش تمدن اسلامی را از غایات آن‌ها برشمرد. از آنجا که دستیابی به اهداف یادشده با علوم انسانی سکولار میسر نیست، تولید علوم انسانی اسلامی از وظایف درجه اول حوزه‌های علمیه به شمار ...  بیشتر

8. نقش حوزه انقلابی در تمدن نوین اسلامی با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای (زید عزه)

غلامرضا ضابط پور کاری

دوره 4، شماره 14 ، زمستان 1396، صفحه 185-205

چکیده
  تمدن نوین اسلامی در حقیقت راهبرد کلانی است که در عمق بیداری و حرکت­های اسلامی، به‌ویژه انقلاب اسلامی قرار دارد و برپایی این تمدن با همه ابعاد و زوایا در ظرفیت جهان اسلام و در صلاحیت اندیشه ناب اسلامی وجود دارد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که حوزه­ علمیه چه نقشی در شکل­گیری و پویایی تمدن نوین اسلامی دارد؟ مفروض مقاله این است ...  بیشتر