دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، بهار 1400 
5. ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران در دهه 70

صفحه 103-122

10.22034/sej.2021.1913513.1269

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده