دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1399 
4. بررسی روابط گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 97-120

10.22034/sej.2020.1915033.1273

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور