1. فرایند جهانی‌شدن و ضرورت اتخاذ رویکرد فراگیر نسبت به هویت ملی ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی

مجید عباس‌زاده مرزبالی؛ حسین رفیع

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 7-32

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2021.1906900.1258

چکیده
  < p>هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیر فرایند جهانی شدن در ایجاد تحول در نگرش‌‌های اعضای جامعه ایران نسبت به ارکان هویت ملی ایران و ارائه‌‌ی الگوی سیاست‌‌گذاری هویتی مناسب، جهت صیانت از این هویت می‌‌باشد. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به تاثیرات هویتی فرایند جهانی شدن در ایران، دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ چه ...  بیشتر

2. تجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب در گفتمان مارکسیستی ایران معاصر

رضا صادقیان؛ علی علی حسینی؛ علیرضا گلشنی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 33-70

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2021.1904569.1254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم انقلاب در اندیشه مارکسیست‌های ایرانی است. فرضیه پژوهش این است که نیروهای مارکسیست ایرانی براساس آموزه‌های مارکسیستی به فهم مفهوم انقلاب مبادرت کرده‌اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که انقلاب به معنای دگرگون ساختن نظم سیاسی و کسب قدرت فهم می‌شود، کنشی که کلّیت نهادهای گذشته و وابسته ...  بیشتر

3. تحول گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

داود بخشایی؛ محسن قلی پور

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 71-96

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1909581.1261

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تحول گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی و تحلیلی، این پژوهش ضمن بررسی و نقد نظریات موجود، با ارائه مدل جدیدی برای تحلیل تحولات گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران بر این دیدگاه تاکید می‌نماید که همواره شاهد حضور دو گفتمان رقیب در عرصه سیاسی و در میان نخبگان بوده‌ایم. ...  بیشتر

4. بررسی روابط گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

آرزو خردمندان؛ بهرام یوسفی؛ روح اله شهابی؛ شیوا جلال پور

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1915033.1273

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین روابط بریکس و اعضای آن با جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش بر این فرض استوار است که روابط گروه بریکس با جمهوری اسلامی، در چارچوب روابط ایران با اعضای آن تعریف می‌شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که به نظر نمی‌رسد که گروه بریکس، علی‌رغم اینکه با یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده مخالف است، منابع ...  بیشتر

5. نظریه دولت در اندیشه سیاسی ابن‌خلدون

محمدرضا اویسی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 121-146

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2021.1903156.1252

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه دولت در اندیشه سیاسی ابن‌خلدون است. در این راستا و با رویکردی هرمنوتیکی نظریه عصبیت به عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی ابن‌خلدون، پیدایش دولت و عوامل آن، علل اضمحلال دولت، انواع دولت و بهترین نوع آن تحت عنوان تئوری دولت ابن‌خلدون بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌خلدون جزء نخستین ...  بیشتر

6. تأثیر گفتمان شهادت بر ساخت هویت ملی

رضا پریزاد؛ سیدجواد هاشمی منفرد

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1399، صفحه 147-181

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2021.1899581.1242

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گفتمان ایثار و شهادت در ساخت هویت ملی، در چارچوب تحلیل گفتمان بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جامعه‌‌پذیری سیاسی نسل جدید راه حل بحران هویت می‌باشد و گفتمان ایثار و شهادت، در فرایند جامعه‌‌پذیری امکان بیشتری در ساخت هویت ملی فراهم آورده است. از سوی دیگر در نتیجه غیریت‌‌سازی این ...  بیشتر