1. رابطۀ تعاملی عدالت، معنویت و عقلانیت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و دستاوردهای آن

سیدکاظم سیدباقری؛ محمود مختاربند

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 7-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1892301.1227

چکیده
  هدف پژوهش حاضر جستجوی رابطۀ میان عدالت و معنویت و عقلانیت و دستاوردهای آن در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه تاکید دارد که با رابطۀ تعاملی و تاثیرگذار عدالت و معنویت، در عرصۀ فردی، زمینه برای ریزش دستاوردهای فردی به عرصۀ سیاسی- اجتماعی فراهم شده و مسیر را برای رسیدن به الگوی پیشرفت و سپس ...  بیشتر

2. اصول اندیشه سیاسی قرآنی امام خمینی

آرش دانش مهر؛ رضا رمضانی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1897545.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اصول اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی می‌‌باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، در اندیشه‌‌ی سیاسی امام خمینی سیاست و هرگونه تلاش سیاسى به دو بخش الهى و غیرالهى تقسیم شده است. وى معتقد است که اگر تلاش مدیران، رهبران و برنامه‌ریزان امور اجتماعى و اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان در جهت صلاح، معنویت ...  بیشتر

3. مقایسه مواضع سیاسی دو رویکرد اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران

کریم قاسمی؛ محمدرضا اقارب پرست؛ اسماعیل شفیعی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 47-76

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1900656.1244

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه مواضع سیاسی دو رویکرد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی ایران بود. در این راستا و با روش توصیفی- تاریخی و با استمداد از نظریه گفتمان لاکلا و موفه به عنوان چارچوب نظری پژوهش، دیدگاه‌های سیاسی دو رویکرد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مورد واکاوی و مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آنست که هویت‌‌ها، غیریت‌ها ...  بیشتر

4. ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله نوری

سید ابراهیم معصومی؛ حسین ارجینی؛ علی هاشم‌زاده کوشک قاضی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1889558.1219

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و کارویژه‌های ولایت فقیه در جامعه اسلامی و به تبع آن نظریه اصل نظارت بر مجلس توسط ناظرین شرع از دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری بود. روش پژوهش اسنادی و توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد، حضور شیخ فضل‌الله نوری در انقلاب مشروطه به عنوان رهبریِ انقلاب، روشن‌ترین دلیل بر عدم اعتقاد ایشان به حکومت سلطان می‌باشد. ...  بیشتر

5. جایگاه خرافه‌گرایی و خرافه‌ستیزی در فکر سیاسی ایران (با تاکید بر عصر قاجار)

فریبا مسعودی؛ محمود کتابی؛ علی اکبر امینی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1902229.1247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیرات «خرافه»، در توسعه نیافتگی سیاسی دوره قاجار بود. در این راستا ارتباط فرهنگ خرافه‌گرا با توسعه نیافتگی دوره قاجار و تاثیر آن در فرهنگ سیاسی غیرمشارکتی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش کیفی - علّی و مبتنی بر رویکرد تاریخی و جامعه‌شناسی بوده و نتایج نشان داد، در مجموع فرهنگ خرافه‌گرای قاجار با رویکردهای ...  بیشتر

6. بازنمایی بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان در عملیات والفجر8 (تحقیقی کیفی پیرامون سیاست تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله)

محمدرضا محمودمولایی؛ سنجر سلاجقه؛ علیرضا منظری توکلی

دوره 7، شماره 25 ، پاییز 1399، صفحه 115-136

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1902976.1250

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و فهم بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8 بود. در این راستا، با ده نفر از فرماندهان این لشکر مصاحبه انجام شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌شناسی کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای انجام گرفته است. شش مقوله‌ی اصلی و یک مقوله هسته از خلال کدگذاری داده‌ها استخراج شدند. ...  بیشتر