دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1399 
5. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

صفحه 53-72

10.22034/sej.2020.1896506.1234

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا