1. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 10-28

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1884792.1211

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  فقهای جبل عامل، به ...  بیشتر

2. ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت الله خامنه ای

سعید سعیدیان؛ غفار زارعی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 30-54

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1878769.1196

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ضرورت تحول در هویت انقلاب اسلامی بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار با توجه به آراء آیت­ الله خامنه­ ای بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که رفع تهدیدات فرهنگی- رسانه­ ای و جنگ نرم در خارج و هویت ملی و انقلابی در داخل به عنوان عوامل ساختاری و نقش آفرینی نخبگان فرهنگی و دانشگاهی و همچنین نخبگان سیاسی ...  بیشتر

3. نقد و بررسی کارکرد دین در حوزه سیاست از دیدگاه پراگماتیسم

رشید رکابیان؛ حسن علی یاری

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 56-79

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1885156.1213

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و مناسبات دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا با نگاهی ریشه‌ای، مبانی، ویژگی‌ها و زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری مکتب عمل‌گرایی بررسی شد، سپس تلقی عمل‌گراها از سیاست و دین تبیین گردید و استلزامات و چگونگی تعامل بین دین و سیاست در مکتب عمل‌گرایی بررسی شد. نتایج ...  بیشتر

4. تحلیل راهبردی مقاوم‌ سازی اقتصاد کشور بر پایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: مرزبان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)

محسن عزیزی؛ حسین حسن زاده؛ علیرضا مقدسی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 82-110

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1883472.1208

چکیده
     هدف پژوهش حاضر تبیین شاخص‌ های مهم مقاوم‌ سازی اقتصاد ایران در حوزه مرزبان اقتصادی و براساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بود. روش تحقیق، کاربردی بوده و با روش آمیخته و تلفیقی(کمی و کیفی) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شده است. نتایج نشان داد، پیاده کردن دولت الکترونیک در گمرکات، کوتاه شدن زمان انجام تشریفات گمرکی، ...  بیشتر

5. نظام انتخاباتی و مشارکت سیاسی در ایران و تأثیر آن بر عملکرد نمایندگان (بررسی دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی)

میرابراهیم صدیق؛ گارینه کشیشیان؛ احمد حبیبی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 112-140

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1882722.1204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین گرایش سیاسی با کارآمدی نمایندگان مجلس در ایران با نگاه موردی به دوره­ های ششم و هفتم مجلس بود. پرسش اصلی پژوهش این بود که گرایشات سیاسی و الگوهای کنش انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تأثیری بر عملکرد و همکاری آنان با سایر نهادهای حکومتی و میزان مشارکت دارد؟ نتایج این تحقیق که بر اساس روش­ توصیفی ...  بیشتر

6. جامعه‌شناسی سیاسی ورزش: تأثیر ورزش و ورزشکاران حرفه‌ای بر زندگی سیاسی

مهدی محمدی عزیزآبادی؛ سید صمد بهشتی

دوره 7، شماره 23 ، بهار 1399، صفحه 142-174

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.1864105.1140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد ورزش حرفه‌ای به مثابه طرفداران پرشمار با کارکردهای سیاسی همه جا حاضر که در اختیار نیروهای اجتماعی قرار دارد، چه تأثیراتی بر سطوح مختلف زندگی سیاسی امروزین برجای می‌گذارد. به عبارتی چه عرصه‌هایی از سیاست جهان امروز بیشتر از همه تحت تأثیر ورزش و ورزشکاران قرار گرفته است. روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی ...  بیشتر