دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 1-80 
1. اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-24

سیدکاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی