دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 1-170 
1. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 7-21

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور


2. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

صفحه 23-41

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی