دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-164 
2. نقد و بررسی ادله عدم مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت

صفحه 35-56

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ علی جعفرزاده


3. نسبت اسلام و سیاست با رویکرد منطق فازی

صفحه 57-75

مهدی قوامی پور؛ محمدعلی حسینی زاده