دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 1-160 
3. مسئله آزادی در دو گفتمان اصول گرا و اصلاح طلب

صفحه 61-82

سید ابوالفضل حسینی زاده؛ سید محمدعلی حسینی زاده