بررسی تعارض ارزشی در شیوه‌های جامعه‌پذیری سیاسی کارگزاران رسانه‌های جمعی ایران در سال 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/sej.2021.1918435.1283

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تعارض در ارزش‌های بنیادی و شیوه‌های جامعه‌پذیری سیاسی کارگزاران رسانه‌های جمعی ایران در سال 1398 است. روش پژوهش تلفیقی از تکنیک‌های کمّی و کیفی بوده و
همه فرضیه‌های پژوهش تایید شد، مبنی بر اینکه، توانش کارگزاران اصول‌گرا، کارگزاران میانه‌رو و اصلاح‌طلب
بر جامعه‌پذیری سیاسی تاثیر معنی‌داری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در مورد ارتباط ایستارهای ارزشی کارگزاران رسانه بر جامعه‌پذیری سیاسی نیز اینکه ایستارهای ارزشی اصول‌گرایان، میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بر جامعه‌پذیری سیاسی تاثیر معنی‌داری دارد، مورد تایید قرار گرفت. در مورد ظرفیت کارگزاران رسانه بر جامعه‌پذیری سیاسی
این نکته تایید شد که ظرفیت‌ رسانه‌های اصول‌گرایان، میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بر جامعه‌پذیری سیاسی
تاثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Value Contradiction in the Political Socialization Methods of Iran's Mass Media Officials in 2019

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeifar 1
  • Asghar Mohajeri 2
  • AmirMasood Mazaheri 3
  • Aliasghar Mahaki 4
1 PhD Student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Communication, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to survey contradictions in the fundamental values and political socialization methods of Iran's mass media officials in 2019.  The method of study is a mixture of qualitative and quantitative techniques and all the research hypotheses denoting that the potentials of conservative, moderate, and reformist officials have a significant effect on political socialization were confirmed. It was also approved that the value beliefs of conservative, moderate, and reformist officials have a significant effect on political socialization. Furthermore, this point was emphasized that the capacities of conservative, moderate, and reformist media have a significant effect on political socialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political socialization
  • Media
  • political capacities
  • Value Beliefs
  • Mass Media Officials
  • Value Contradictions
آذین، احمد؛ جهانشاهی، رضا (1394). نقش رادیو و تلویزیون در جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان. علوم اجتماعی، 4(7).
جعفرین‌نژاد (1391). کاربران تولیدکننده محتوا، اساس روابط عمومی در عصر رسانه‌های اجتماعی. در: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی روابط عمومی. تهران: انتشارات کارگزار روابط عمومی.
سبکتکین، قربانعلی؛ محبوبی، مرضیه ( 1394). بررسی نقش رسانه‌ها در جامعه‌پذیری سیاسی جوانان. در: دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی.
طلوعی و همکاران (1395). تأثیر تغییرات ساختاری و جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی ایران. مطالعات ملی، 3(10).
هزار جریبی؛ یونسی، خادم (1391). زمینه‌های جامعه‌شناسی: جامعه‌پذیری سیاسی. تهران: شرکت انتشاراتی پاژنگ.
Kandari & Mohammad Hassan (2018). Rapport Mill-Kumara ta’ Cog oil Dear Evalwazzjoni tans-Servizzi ta’Trattament fil-Qasam tad -Drugs u Alco on. Report of the Committee for work on evaluation of services on treatment in the field of drugs and alcohol. Malta.
Radi, J. & Teylor, G. (2015). The uses of Mass Communications perspective on Gratifications Researc. Beverly Hills.
Swig & Jangom Maine (2012). Social Psychology. Norton & Company, Inc. New York.