تأثیر سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در توسعه اقتصاد و روابط بین‌الملل ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، سیاست‌گذاری عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/sej.2021.1915661.1276

چکیده

هدف پژوهش حاضر احصاء و تبیین سیاست‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از طریق ایجاد فضای امنیت اقتصادی و گسترش روابط دیپلماتیک به منظور بومی‌سازی تکنولوژی و رونق کسب و کار می‌باشد. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال اساسی پرداخته شد که شناسایی آسیب‌های سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران، چه تأثیری در توسعه اقتصاد و گسترش روابط دیپلماتیک خواهد داشت؟ نتایج حاکی از آن است که بی‌شک امنیت اقتصادی یکی از اساسی‌ترین ملزومات ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه‌ای همچون ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برای تحقق سیاست‌های مأخوذ به منظور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، أخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و همچنین افزایش کیفیت تولیدات و توان صادراتی کشور در برقراری روابط بین‌المللی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Policies on Attracting Foreign Investors on the Development of Economy and International Relations of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Azim Hossini 1
  • Hamid Pishgah hadian 2
1 PhD. Student, Public Policy, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to review and determine the policies and obstacles of attracting foreign investors to achieve the aim of development in the Islamic Republic of Iran in different political, social, and economic aspects by creating a secure economic atmosphere and expanding diplomatic relations for localizing technology and promoting business. In this regard, a descriptive-analytical method was used to deal with this main question: what is the impact of recognizing drawbacks in Iran's policies about attracting foreign investors on the development of economy and expansion of diplomatic relations? The results showed that undoubtedly, economic security is one of the most basic requirements for sustainable development in developed or developing countries like Iran for attracting foreign investors and substantiation of resistive economy, adopting some policies for economic growth, increasing job opportunities, acquiring and expanding technology and administrative skills, and promoting the quality of production and the export potential of the country for making international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Investment
  • Foreign policy
  • Economic Development
  • Economic security
اسدی، علی (1388). سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در اشتغال. کار و جامعه، شماره 115.
بخشایش، عباس؛ مصباح، هانیه (1386). بررسی روش‌های تأمین مالی پروژه‌ها در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
برومند، شهرزاد (1387). امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
بهروزی، واقف؛ کوده‌ئی، ابوالفضل (1398). سرمایه‌گذاری خارجی: چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای توسعه آن. تهران: نشر سرخ.
ترابی، رضوان؛ جابری، محسن (1393). اثرات مالکیت مدیران و جریان وجوه نقد بر حساسیت سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. نراق: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
جیروند، عبدالله (1386). سیاست‌های اقتصاد کلان. تهران: موسسه کتاب مهربان.
ساعی، احمد؛ دهقانی فیروزآبادی، کمال (1387). موانع و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. پایان‌نامه دکتری. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
شمس، کورش؛ نیکومرام، هاشم (1395). جهانی شدن و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
علاءالدین، علی؛ حسینی، سید جمال (1392). نقش امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه کشاورزی. تعاون روستا، شماره 16.
فرجادی، غلامعلی (1370). درآمدی بر رشد و توسعه‌های اقتصادی. تهران: دانشگاه تهران.
فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا (1391). بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 20، شماره  61، ص29.
گرجی، ابراهیم؛ هاشمیان، مسعود (1386). تحلیل تطبیقی مولفه‌های امنیت اقتصادی در ایران. مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 29، ص55-78.
لشکری، محمد (1388). توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی. تهران: دانشگاه پیام نور.
مصطفوی، سید محمدحسن (1388). سرمایه اجتماعی و امنیت اقتصادی با تاکید بر نقش دولت. مهندسی فرهنگ، شماره 27-28، ص74-89.
همتی، سمیه؛ عباسلو، محمد (1393 ). نقش صنعت بیمه در ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه راهکارهای مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ احدنژاد، معصومه (1395). بررسی رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و سرمایه‌گذاری نهادی و نوسانات سود شرکت‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی.
یگانه محلاتی، سیامک (1391). بررسی سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت آن در پایداری توسعه. چابهار: اداره کل بنادر و دریانوردی.
Alfaro, L.; Kalemli-Ozcan, S. & Volosavych, V. (2008). Why Doesn’t capital Flow from Rich to poor Countries? AN Empiraical Investigation. Review of Economics and statistics, Vol.90, No.2, P.347-368.
Bordoff, J.E. (2007). Promoting america economic security through education. In: Annual conference of Georgetown public policy institute. Brookings institute.
ENISA (2012). Economics of Security: Facing the Challenges. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Hermes, N. & Lensink, R. (2003). Foreign Direct Investment, Financial Development and Economics Growth. Journal of development Studies, Vol. 40, P.63-142
Mesjasz, C. (2008). Economic security. h.g. brauch globalization and environmental challenges: reconceptualizing security in the 21 st century. berlin: springer.