روسیه و بحران دولت - ملت‌سازی در عراق نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

10.22034/sej.2021.1931487.1338

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست روسیه در قبال بحران دولت- ملت‌سازی در عراق، درصدد پاسخ به این سوال است که بحران دولت ملت‌سازی در عراق نوین چه تأثیری بر ادراک نخبگان روس نسبت به تحولات این کشور و به‌تبع آن سیاست روسیه داشته است؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که تحولات دولت ملت‌سازی در عراق نوین ازجمله ظهور افراط‌گرایی تکفیری، تهدید منافع متحدین روسیه و همچنین نگرانی از تسرّی خیزش‌ها به اوراسیا، منجر به تغییر ادراک روس‌ها و در نتیجه اتخاذ سیاست گسترش حضور و نفوذ روسیه در عراق را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia and the State-Nation Building Crisis in Modern Iraq

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Hakakzadeh
Assistant Professor, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

With the purpose of reviewing the policy of Russia towards the state-nation building crisis in Iraq, the present study seeks to answer what were the impacts of the state-nation building crisis in modern Iraq on the perception of Russian elites about the transformations in this country and consequently Russian policy. The method of study is descriptive analysis and it relies on the hypothesis that state-nation building transformations in modern Iraq such as the emergence of Takfiri extremism, threatening the interests of Russian allies, and concerns over spreading instabilities to Eurasia, have led to changing the perception of Russians and as a result, adopting the policy of expanding the presence and penetration of Russia in Iraq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State-Nation Building Crisis
  • Middle East
  • Islamic Fundamentalism
  • Russia
  • Iraq
پشنگ، اردشیر (1390). روند دولت- ملت‌سازی در عراق و تحولات اخیر در این کشور. قابل دسترس در:
https://ardeshir58.persianblog.ir/B3581a9J1MtDNppRbjn4-1
سمیعی نژاد اصفهانی، علیرضا؛ نوروزی‌نژاد، جعفر (1393). دولت- ملت‌سازی بین‌‌المللی و خشونت سیاسی در عراق جدید. پژوهش‌‌نامه ایرانی سیاست بین‌‌الملل، 2(1).
سنایی، مهدی (1394). دولت- ملت و مسأله ثبات در خاورمیانه. قابل دسترس در:
http://www.iras.ir/fa/doc/report/745/
سهرابی، محمد (1392). سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه. پژوهشنامه روابط بین‌الملل، 7(25).
شکدام، کاترین (1397). ملت‌سازی و سیاست دولت‌سازی؛ مدل فرانسوی و عوامل تعیین‌‌کننده آن. مرکز مطالعات و برنامه‌‌ریزی. قابل دسترس در:
http://www.bayancenter.org/fa/wp-content/uploads/2018/05/9876543456.pdf
کولایی، الهه؛ نوری، علیرضا (1389). عمل‌‌گرایی پوتین و تغییر در رویکردهای سیاست خارجی روسیه. سیاست، 40(3).
مؤدب، محمد (1389). فرآیند دولت– ملت‌سازی در عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران. مرکز بین‌‌المللی مطالعات صلح. قابل دسترس در: http://peace-ipsc.org/fa
Anlar, A. (2006). Russian Foreign Policy toward Iraq in the Post Cold War Era. A Thesis Submitted to the graduate School of Social Science of middle Est Technical University. Available at:
https://www.researchgate.net/publication/295672344_RUSSIAN_FOREIGN_POLICY_TOWARDS_IRAQ_IN_THE_POST-COLD_WAR_ERA
Jabar, F.A. (2018). The Iraqi Protest Movement from Identity Politics to Issue Politics. Middle East Center of LSE. Available at:
https://eprints.lse.ac.uk/88294/1/Faleh_Iraqi%20Protest%20Movement_Published_English.pdf
Katz, M.N. (2018). Support Opposing Sides Simultaneously: Russia’s Approach to the Gulf and the Middle East. Aljazeera Center for Studies, Available at:
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/08/support-opposing-sides-simultaneously-russias-approach-gulf-middle-east-180823104054250.html
Kozhanov, N. (2018). Russian Policy across the Middle East: Motivations and Methods. Available in:
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-02-21-russian-policy-middle-east-kozhanov.pdf
Kurginyan, S. (2011). Political Tsunami. Analysis of events in Northern Africa and the Middle East. Москва, МОЭФ ЭТЦ
Malyshev, D. (2015). Middle East Turbulence. Journal World Economy and International Relations, No.10, P.113-118.
Mamedov, R. (2019). After the Caliphate: the Prospects of Russia- Iraq Relations. Available at: https://russiancouncil.ru/papers/Russia-Iraq-WP46-En.pdf
Ottaway, M. & Danial. K. (2012). The State of Iraq. Carenegie Endowment for International Peace. Available at:
https://carnegieendowment.org/2012/02/08/state-of-iraq-pub-47127
Roshwald, A. (2015). The Global Crisis of the Nation-State. Available at:
https://www.academia.edu/9953440/The_Global_Crisis_of_the_Nation-State.
Saadoun, M. (2019). Has Russia begun to play a role in Iraq?. Available at:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/iraq-iran-russia.html
Suchkov, M.A. (2018). Between Baghdad and Erbil: Russia’s Balancing Act in Iraq. Available at: https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/05/03/between-baghdad-and-erbil-russias-balancing-act-in-iraq/
Trenin, D. (2016). Russia in the Middle East: Moscow’s Objectives, Priorities, and Policy Drivers. Available in:
https://carnegieendowment.org/files/03-25-16_Trenin_Middle_East_Moscow_clean.pdf
Zolfqar, S. (2018). Competing Interests of Major Powers in the Middle East: The Case Study of Syria and Its Implications for Regional Stability. Perceptions, Vol. XXIII, No 1. Available at: http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2018/08/121-147.pdf
Zvyagelskaya, Z. (2015). Russia in a Changing Middle East. Available in:
http://www.imesclub.org/irina-zviagelskaya