نظریه دولت در اندیشه سیاسی ابن‌خلدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/sej.2021.1903156.1252

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نظریه دولت در اندیشه سیاسی ابن‌خلدون است. در این راستا و با رویکردی هرمنوتیکی نظریه عصبیت به عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی ابن‌خلدون، پیدایش دولت و عوامل آن، علل اضمحلال دولت، انواع دولت و بهترین نوع آن تحت عنوان تئوری دولت ابن‌خلدون بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌خلدون جزء نخستین اندیشمندان در جهان است که به بررسی دولت پرداخته و در تئوری خویش هم منشاء آن و هم تعریف، نحوه تاسیس، اشکال و بهترین شکل آن، اجزاء، نحوه کارکرد، نحوه افول و سقوط آن را تئوریزه نموده است. از آنجا که براساس سه عنصر یک تئوری علمی یعنی تطابق نظریه با موارد عینی، وجود پیوندهای چندگانه در بین مفاهیم نظریه و شمول و وحدت تعابیر در پدیده‌های مختلف، می‌توان این نظریه را جزء نخستین تئوری‌های دولت دانست و به شکل آکادمیک منتشر و جهان‌شمول نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Government in the Political Idea of Ibn Khaldun

نویسنده [English]

 • Mohammad Reza Oveisi
Master of International Relations, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study is to review the theory of government in the political idea of Ibn Khaldun. To this aim and using a hermeneutic approach, the theory of Asabiyyah (social cohesion) as the foundation of Ibn Khaldun’s political doctrine, the emergence of government and its contributing factors, the causes of government’s fall, variety of governments and its best type were discussed in Ibn Khaldun’s theory of government. The method of study was descriptive analysis and the results showed that Ibn Khaldun has been among the first thinkers in the world studying the concept of government and theorizing the origin, definition, way of establishment, types, the ideal form, components, functions, and its fall. Since his theory has the three elements of a scientific theory, that is to say concordance with the objective instances, multi relationships between the concepts in the theory, and the coherence of perception in various circumstances, it can be recognized as one of the first theories of government and has the potential of academic and international publication.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theory of Government
 • Ibn Khaldun
 • Government Theories
 • Theory of Asabiyyah (Social Cohesion)
 1. ابن منظور، محمد بن ‌مکرم (1414ق). لسان‌ العرب. بیروت: دار صادر.
 2. ابن‌خلدون، عبدالرحمن (1369). مقدمه ابن‌خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی. تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب، ج1.
 3. ادیبی، مهسا (1389). تحلیل ظهور و سقوط سلسله صفویه با رویکردی به نظریه دولت ابن‌خلدون. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. اسدی کویجی، علی اکبر (1389). مقایسه عصبیت ابن‌خلدون با سرمایه اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
 5. بنی‌جمالی، احمد (1390). اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان «ابن‌خلدون». تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج5.
 6. حصری، ساطع (1387). دراسات عن مقدمة ابن‌خلدون. بی‌جا: مکتبة الخانجی، دار الکتاب العربی، ج3.
 7. رفیع، حسین؛ عباس‌زاده مرزبالی، مجید (1394). بررسی ماهیت و فراز و فرود دولت در اندیشه ابن‌خلدون. علوم سیاسی، دوره 11، شماره 31، ص159-188.
 8. صلیبا، محمد (1366). فرهنگ فلسفی. ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی. تهران: حکمت.
 9. طالبی، محمد (1391). ابن‌خلدون و تاریخ. ترجمه محسن حسنی، سپیده و ره‌انجام. تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام.
 10. طباطبایی، سیدجواد (1391). ابن‌خلدون و علوم اجتماعی. تهران: ثالث.
 11. متقی‌هندی، علی‌ بن حسام‌الدین (1419ق). کنز الاعمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: دارالکتب العلمیه.
 12. مرادی، محسن (1394). نظریه و ویژگی‌های آن. قابل دسترس در:

https://analysisacademy.com/2800

 1. معانی مختلف دولت. قابل دسترس در:                  https://www.ksymg.com/government-meanings