بازنمایی بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان در عملیات والفجر8 (تحقیقی کیفی پیرامون سیاست تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشگاه امام حسین(ع)، کرمان، ایران

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی و فهم بسترهای تسهیل‌کننده تصمیم‌گیری فرماندهان لشکر 41 ثارالله در عملیات والفجر 8 بود. در این راستا، با ده نفر از فرماندهان این لشکر مصاحبه انجام شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌شناسی کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای انجام گرفته است. شش مقوله‌ی اصلی و یک مقوله هسته از خلال کدگذاری داده‌ها استخراج شدند. تفکّر نظامی و استراتژیک فرماندهان، طرح مانور و عملیات، عملیات شناسایی، مدار اطلاعات رزم، صورت‌بندی دیالکتیک مشورت، برآیند تصمیم‌گیری و سنتز تصمیم‌گیری بومی به مثابه رخداد پیروزی از مقوله‌های استخراجی به شمار می‌آیند. نتایج نشان داد، تصمیم‌گیری فرماندهان تحت تأثیر بسترهای تسهیل‌کننده‌ای چون تجارب خیبر و بدر، تفکّر برد، اطلاعات دقیق، تجزیه و تحلیل ایده‌ها، استفاده از تجربه‌ی نظامی فرماندهان در جهت دستیابی به یک پیروزی قاطعانه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection of the Facilitative Backgrounds behind the Decision-making of the Commanders in Operation ValFajr 8 (A Qualitative Research about the Decision-making of the Commanders in Lashkar-e Sarallah)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mahmood Molaei 1
  • Sanjar Salajeghe 2
  • Alireza Manzari tavakoli 3
1 Instructor, Imam Hossein (AS) University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study is to identify the facilitative backgrounds behind the decision-making of the commanders of Lashkar-e (army) 41 Sarallah in operation Valfajr 8. To this aim, 10 commanders in the above-mentioned army were interviewed and then data analysis was conducted by the qualitative methodology of grounded theory. After data coding, 6 main categories and 1 core category were extracted that include military and strategic thought of the commanders, military exercise and operation, identification operation, the circle of combat information, dialectic consultation, the average of decision-making, and indigenous decision-making as the event of victory. The results showed that the commanders’ decision-making was under the influence of some facilitative backgrounds such as former experience from operations Kheybar and Badr, accurate information, analysis of the ideas, and using the military experience of commanders to achieve decisive victory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Administration
  • Military Commanders
  • Operation ValFajr 8
  • Grounded Theory
  • Lashkar-e (Army) 41 Sarallah
  • Military Operation
اردستانی، حسین (1390). تنبیه متجاوز. تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
اسکندری، مجتبی؛ محمدی، ابوالفضل (1393). سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه. مدیریت اسلامی، سال 22، شماره 1: 9-40.
اسماعیلی‌زاده، عباس؛ محدثی‌فر، مهرناز (1392). توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم‌گیری مدیران از منظر قرآن. مشکوت، شماره 118: 25-94.
باقری‌کنی، مصباح‌الهدی؛ آذر، عادل؛ معاونت‌جو، محمدجواد (1394). طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس. مدیریت اسلامی، سال 22، شماره 1: 9-46.
تسلیمی‌کار، بهروز؛ سپاسی، کیوان (1394). الگوی اتخاذ راه‌کار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی. علوم و فنون نظامی، سال10، شماره30: 119-139.
حیدری، غلامحسین (1381). نگرش نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
خسروآبادی، حمیدرضا؛ رضایی‌منش، بهروز (1394). طراحی الگوی تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه. پژوهش‌های نهج‌البلاغه، دوره 3، شماره 11: 67-93.
خودسیانی، مصطفی؛ مرادپیری، هادی؛ خان احمدی، اسماعیل (1391). بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ. سیاست دفاعی، شماره 81 : 69-108.
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، آذر (1383). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
درودیان، محمد (1391). تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق، جنگ؛ بازیابی ثبات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ج2، چاپ چهارم.
رازینی، روح‌الله؛ عزیزی، مهدی (1394). طراحی الگوی تصمیم‌گیری با رویکرد اسلامی. مدیریت اسلامی، دوره 23، شماره 1: 93-74.
صادقی مال‌امیری، منصور؛ نیکوکار، غلامحسین؛ علائی، حسین؛ محمدنژاد، سیدمحمدعلی (1393). طراحی و تبیین الگوی تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس. سیاست دفاعی، سال 22، شماره 87: 93-91.
عبادی، حمید (1390). دکترین پشتیبانی اطلاعات برای عملیات مشترک. تهران: مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی.
علائی، حسین (1391). روند جنگ ایران و عراق. تهران: مرکز مطالعات و اسناد و تحقیقات دفاع مقدس.
فتحی، حسن؛ موسی‌زاده، صدیقه (1390). دیالکتیک هگل، سنتزی از دیاکلتیک کانت در برابر دیالکتیک افلاطون. تاریخ فلسفه، سال دوم، شماره 1: 50.
فراست‌خواه، مقصود (1395). روش تحقیق در علوم اجتماعی (با تاکید بر نظریه هر پایه) گراندد تئوری. تهران: نشر آگاه.
فرج‌وند، اسفندیار (1396). از هم‌افزایی تا هم‌آفرینی. مدیریت سازمان‌های دولتی، شماره 1: 62-51.
گلچین کوهی، محمد؛ کشاورز، لقمان؛ رضایی، مرتضی (1398). الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر ارزش‌های راهبردی اسلامی. مدیریت اسلامی، سال 27، شماره 4: 77-103.
گودرزی، غلامرضا؛ باقری‌کنی، مصباح‌الهدی؛ خیرآبادی، حمید (1389). طراحی مدل تصمیم‌گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تاکید بر عملیات‌های موفق سال دوم جنگ تحمیلی. مطالعات دفاعی (استراتژی)، سال 10، شماره40: 98-95.
معصوم، حسین (1384 ). مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون. اندیشه‌های فلسفی، سال1، شماره3: 2.
میرزایی، عباس (1396). اطلس نبردهای لشکر 41 ثارالله. کرمان: نشر گرا.
نیازی، یحیی (1391). برخی ویژگی‌های تصمیمات فرماندهان سپاه پاسداران دفاع مقدس. مطالعات دفاع مقدس، سال 11، شماره 41: 59-68.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research. London: Sage Publications, Third Edition.
Corbin, J. & Strauss, A. (1998). Basics of Qualitative Research. London: Sage Publications.
Creswell, J.W. (1994). Research Design. London: Sage.
Neuman, L. (2006) Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. London: Allyn and Bacon, Third Edition.
Patton, M. (2001). Qualitative Research and Evaluation Methods. London: Sage Publication.