نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

10.22034/sej.2020.1895020.1232

چکیده

اوراسیا و هند- اقیانوسیه طی سال‌های اخیر به دلیل اهمیت اقتصادی و راهبردی آن، به‌ سبب برخورداری از منابع سرشار، موقعیت ژئواستراتژیک و نقشِ مواصلاتیِ و همچنین واقع شدن تعداد زیادی از کشورها در حاشیة آن، به عنوان صحنه‌ای جدید برای رقابت قدرت‌های بزرگ و به طور عمده بین ایالات متحده، روسیه و هند دیده می-شود. با عنایت به تاریخ قرن بیست ویکم در حال متمرکز شدن در آسیاست، بیش از پیش بر دامنة اهمیت این دو قلمرو دریایی و خشکی افزوده شده است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این واقعیت که حجم گستردة تجارت خشکی- دریایی و موازنة راهبردیِ جهانی در آیندة نزدیک در این مناطق رقم خواهد خورد با بهره‌گیری از نظریه منطقه‌ی ژئوپلیتیکی پرسش مقاله بدین‌گونه مطرح می‌شود که روابط متقابل هند با روسیه و آمریکا در اوراسیا و هند- اقیانوسیه در شرایط نوین جهانی چگونه است و تحولات تدریجی و اثرگذار هند در این دو منطقه چگونه قابل شناسایی و ارزیابی است؟ فرض بر این است که روابط متقابل درون مثلث به دلیل رشد قدمت هند در عرصه بین‌المللی و همچنین رقابت مداوم بین آمریکا و روسیه برای وفاداری به هند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .همچنین با توجه به تلاش‌های دهلی‌نو برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی تأثیرگذار، هند مجبور خواهد شد معاملات بیشتری انجام دهد، بنابراین از روابط نزدیک خود با واشنگتن و مسکو استفاده می‌کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است کــه در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه‌ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Competition of Powerful Countries in India - Oceania and Eurasia

نویسندگان [English]

  • reza simbar 1
  • danyal rezapoor 2

1 full professor

2 ph.d

چکیده [English]

Eurasia and India-Oceania In recent years, due to its economic and strategic importance, due to its abundant resources, geo-strategic location and maritime map, and the large number of countries on the periphery, it has received considerable attention And it is seen as new stage for great powers to compete, mainly between the United States, Russia and India. Therefore, given the current focus of the large countries is concentrating in Asia, it is increasingly focusing on its importance and the need for many countries to play a role in these two territories. And land has been added. In this context, it seems likely that the widespread volume of land-sea trade and global strategic balance will be achieved in the near future Using geopolitical regional theory; The question of the paper is how the Indian-US relations with Russia and the US in Eurasia and the Indian-Oceania are in modern world conditions and how can the gradual and effective developments of India in these two regions be identified and evaluated? It is assumed that the mutual relations within the triangle of old growth in India in the international arena as well as ongoing competition between America and Russia for their loyalty to India, is of particular importance. Also, given Delhi's efforts to become an Effective global power, India will have to make more deals, thus using its close ties with Washington and Moscow. The research method in this paper is descriptive-analytical which used library data sources and valid cyberspace websites to collect information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USA
  • India
  • Russia
  • Indian Ocean
  • Eurasia