نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاس علوم و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران.دانشکده حقوق و علوم سیاسی

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/sej.2020.1893493.1228

چکیده

هدف از نگارش این پژوهش،تشریح،نقش طبقه متوسط جدید در فرایند گذار به دموکراسی درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.نوسازی اقتصادی و اجتماعی گسترده بعد از جنگ،باعث افزایش جمعیت جوان و رشد اقشار تحصیلکرده دانشگاهی و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران گردیده بود که نقش مهمی در پیدایش زمینه های مساعد درونی برای گذار به دموکراسی دارند.خواستهای سیاسی و اقتصادی این طبقه، در مقابل ساختارکشورکه توان پاسخگویی به این خواستها را نداشت، تبدیل به یک نیرویی گردیده که موجب بی ثباتی هایی در دهه های اخیر گردیده است. بر این اساس،سوال اصلی این پژوهش این می باشدکه، گسترش طبقه متوسط جدید چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی در ایران دارد؟ فرضیه این تحقیق برآن است که گسترش طبقه متوسط در ایران منجر به اختلاف منافع طبقه متوسط جدید با دولت گردیده و به طوری که گذار به دموکراسی را اجتناب ناپذیر می‌کند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گرفته شده است..نتایج تحقیق نشان میدهد،توسعه خواهی طبقه متوسط جدید در عرصه ها ی سیاسی و اقتصادی چالش هایی را برای نظام سیاسی کشور همراه آورده است که حرکت به سمت دموکراسی را محتمل نموده است. با توزیع بیشتر اقتدار سیاسی و نهادینه سازی مردمسالاری به عنوان روشی که زمینه مشارکت بیشتر مردم در حاکمیت را مساعد میکند،می توان از چالشهای به وجود آمده عبور نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The New Middle Class and the Transition to Democracy in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Askari pourhabib 1
  • Ali karimi malla 2
  • majid tavasoli rokn abadi 3

1 Student of Political Sociology of Tehran Science and Research

2 Faculty Member of Mazandaran University. Faculty of Law and Political Science

3 Associate Professor of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran University, Science and Research Branch of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to describe the role of the new middle class in the process of transition to democracy in the years following the victory of the Islamic Revolution. Extensive post-war economic and social renewal increased the young population and the growth of academically educated and expanding new middle classes. Iran had become an important player in the emergence of favorable internal conditions for the transition to democracy. The political and economic demands of this class, in contrast to the structure of the country that was unable to respond to these demands, have become a force that has created instability in recent decades. Effortless. Accordingly, the main question of this study is, what effect does the expansion of the new middle class have on the process of transition to democracy in Iran? The hypothesis of this study is that the expansion of the middle class in Iran has led to the divergence of interests of the new middle class with the state, which inevitably leads to the transition to democracy. The research method used in this article is descriptive-analytical and library resources have been used for information analysis. The results show that the development of new middle class in political and economic fields presents challenges for the country's political system. It has brought with it the possibility of moving towards democracy. Challenges can be overcome by redistributing political authority and institutionalizing democracy as a way to facilitate greater participation of the people in the government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transition to democracy
  • the new middle class
  • political participation
  • Modernization