نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز

10.22034/sej.2020.1867163.1148

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی رابطه ی اخلاق وسیاست در یکی از دوره‌های حکومتی بسیار برجسته اروپای مسیحی در قرون وسطی یعنی دوران حکمرانی شارلمان می‌باشد. برهمین اساس به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا در حکومت شارلمان آن طور که از آموزه‌های دین مسیحیت بر می‌آید مبنای سیاست بر رعایت دقیق موازین اخلاقی بوده است؟ و این که مباحث و اصول اخلاقی و مذهبی به چه میزان در تصمیم گیری‌ها وعملکردهای سیاسی او اثرگذار بوده است؟
جهت پی ریزی مناسب برای نگارش این پژوهش، چارچوب مفهومی آن را براساس درنظر گرفتن دونوع رابطه احتمالی بین اخلاق و سیاست یعنی سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی ترسیم نموده و این شاخص‌ها مبنای بررسی اقدامات وعملکردهای شارلمان قرار داده شد.درهمین راستا پژوهش حاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی وبا تکیه بر منابع کتابخانه ای نوشته شده است.
بررسی های صورت گرفته براین دلالت دارد که شارلمان در دوره ی حکومت خود علی رغم توصیه‌های نظری دین مسیحیت مبنی بر رعایت اخلاق درعمل سیاسی، پایبندی چندانی به این مقوله نداشته است و سیاست عملی وی، برمبنای تامین منافع شخصی حتی به قیمت زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی استوار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between morality and politics in the thought and action of Charlemagne (the founder of the Roman-German holy empire)

نویسندگان [English]

  • alireza taherizadeh
  • Akbar Ashrafi

Islamic Azad University Central Tehran

چکیده [English]

The present study wants to explore the relationship between "ethics and politics” in one of the most prominent eras of Christian Europe in the Middle Ages , the era of Charlemagne's government. On this basis, we are looking for an answer to the question of whether the basis of politics has been based on strict observance of moral standards in Charlemagne's administration, as it is based on the principles of Christianity? And what extent has the moral debate affected his decision to make political decisions?
Being a foundamental To prepare for this research, the theoretical frame of the study was explained based on the two possible relation of morality and politics, that is to show the differentiation of moral politics and political morality, and so the main indices were shown to review Charlemagne s functions and operations.the nature of the study 's methodology is descriptive-analytical,and the library document survey is its data collection methodology.
The results indicate that Over the period of Charlemagne rule, appeared not to be practically adhered to ethical values in the period of his rule despite the theoretical advice to do politics in terms of ethics and His practical policy was based on personal interests, even at the expense of moral principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral policy
  • Political morality
  • Charlemagne
  • Holy Roman Empire