بررسی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و عمل شارلمان (موسس امپراطوری مقدس روم- ژرمنی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اخلاق و سیاست در یکی از دوره‌های حکومتی بسیار برجسته اروپای مسیحی در قرون وسطی یعنی دوران حکمرانی شارلمان بود. بر این اساس، اینکه آیا در حکومت شارلمان آن طور که از آموزه‌های دین مسیحیت برمی‌آید مبنای سیاست بر رعایت دقیق موازین اخلاقی بوده است؟ و مباحث و اصول اخلاقی و مذهبی به چه میزان در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردهای سیاسی او اثرگذار بوده است؟ پرسش‌های اساسی بود که در این پژوهش بدان‌ها پرداخته شد. چارچوب مفهومی پژوهش با در نظر گرفتن دو نوع رابطه احتمالی بین اخلاق و سیاست یعنی سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی ترسیم شده و این شاخص‌ها مبنای بررسی اقدامات و عملکردهای شارلمان قرار داده شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که شارلمان در دوره حکومت خود علی‌رغم توصیه‌های نظری دین مسیحیت مبنی بر رعایت اخلاق در عمل سیاسی، پایبندی چندانی به این مقوله نداشته و سیاست عملی وی، برمبنای تامین منافع شخصی حتی به قیمت زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی استوار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Ethics and Politics in the Idea and Practice of Charlemagne(The Founder of the Holy Roman Empire of the German Nations)

نویسندگان [English]

 • Alireza Taherizadeh 1
 • Akbar Ashrafi 2
 • Abbas Ali Rahbar 3
 • Morteza Mahmoodi 4
1 PhD Student, Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch , Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty Of Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty Of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch , Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the relationship between ethics and politics in one of the noticeable governmental eras in Christian Europe during the Middle Ages, that is to say Charlemagne’s reign. This research aims to answer the following research questions: Was politics during Charlemagne’s reign based on the accurate observation of ethical principles inferred from Christianity? How much ethical and religious principles were effective on Charlemagne’s decision making and political function? The conceptual framework of the study is based on two likely relationships between ethics and politics, that is ethical politics and political ethics as the underlying criteria for the analysis of Charlemagne’s measures and functions. The method of the study was descriptive analysis and the results showed that despite theoretical advices of Christianity in terms of observing ethics in politics, Charlemagne did not really adhere to moral rules during his reign and his practical politics was based on meeting personal interests even at the cost of violating ethical principles.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Politics
 • Political Ethics
 • Charlemagne
 1. آرمسترونگ، میشل (1381). توسعه تفکر در امپراطوری کارولنژیان. ترجمه سیدمحمود سیف، فرهنگ،
  41-42: 141-165.
 2. ایـزدی، حجت‌الله (1375). نگـرشی به ظهور و سقوط حکومت مسلمانان در اندلس. مصبـاح، 5(17):
  59-78. 
 3. جوادیان، مسعود ودیگران (1392).تاریخ ایران و جهان. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی
  ایران.
 4. دورانت، ویل (1371). تاریخ تمدن. ترجمه ابوطالب صارمی، ابوالقاسم پاینده. تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، ج4.
 5. سیدی، محمود (1372).تاریخ استعماری غربی. قم: مکتب الحیدریه الاسلامیه.
 6. فضلی‌نژاد، احـمد (1384). نقش امپـراطوری مقدس روم در تاریخ تحولات اروپا. آمـوزش تاریخ، 18:
  33-40.
 7. کاسمینسکی، یوگنی الکس یویچ (1353).تاریخ قرون وسطی. ترجمه محمدباقر مومنی؛ صادق انصاری. تهران: نشر اندیشه.
 8. کوریک، جیمز (1380).قرونوسطایاولیه. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. تهران: ققنوس.
 9. گریمبرگ، کارل گوستاو (1369). تاریخ بزرگ جهان. ترجمه غلامرضا سمیعی. تهران: انتشارات
  یزدان.
 10. گلفند، دیل اوا (1390). رهبران جهان باستان (شارلمانی). ترجمه رضا علیزاده. تهران: ققنوس.
 11. لوکاس، هنریاستیون (1382).تاریخ تمدن: از کهن‌ترین روزگار تا سده ما. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران: انتشارات سخن.
 12. لوگوف، ژاک (1387). اروپا مولـود قرون وسطی. ترجمه بهـاءالدین بازرگـانی گیلانی. تهـران: انتشارات
  کویر.
 13. ماله، آلبر (1384).تاریخ آلبرماله: تاریخ قرون وسطی تا جنگ صد ساله. ترجمه عبدالحسین هژیر. تهران: انتشارات سمیر.
 14. مطهری، مرتضی (1362).خدمات متقابل اسلام و ایران. تهران: انتشارات صدرا.
 15. مطهری، مرتضی (1391).عدل الهی. تهران: انتشارات صدرا.
 16. نهج‌البلاغه (1379). ترجمه محمد دشتی. قم: موسسه نهج‌البلاغه.
 17. نهرو، جواهر لعل (1388). نگاهی به تاریخ جهان. محمود تفضلی. تهران: امیرکبیر.
 18. نوذری، عزت‌الله (1387). اروپا در قرون وسطی. شیراز: نوید.
 19. وان لون، هاندریک (1334). تاریخ بشر. علی اکبر بامداد. تهران: انتشارات پیروز.
 20. وحیدی‌منش، حمـزه‌علی (1387). نمایی کلی از سیاست اخلاقی. مطالعـات انقلاب اسلامی، 4 (12):
  77-100.