نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری علوم ارتباطات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادگروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران. ایران

4 استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی و عضوهیأت علمی دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم تحقیقات، تهران، ایران

10.22034/sej.2020.1880356.1200

چکیده

هدف و مساله اصلی مقاله: تصویرسازی خبری «برجام» از منظر سه رسانه جریان‌ساز(روزنامه کیهان، اعتماد و همشهری) طی سال‌های 94 -95 مدنظر پژوهش است. «برجام» به‌‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین توافق‌‌های مطرح شده جهانی طی سال‌های اخیر‌، توجه شمار زیادی از کشورها را به خود جلب نموده و به تبع آن؛ در انواع رسانه‌‌های جمعی و اجتماعی بازتاب‌‌های گوناگون و متنوعی را به دنبال داشته است.
روش شناسی/ جامعه آماری: این پژوهش نحوه انعکاس اخبار حاوی کلمه «برجام» را از منظر سه رسانه جریان‌‌ساز مکتوب (اعتماد، کیهان و همشهری) با روش تحلیل محتوی کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده است و با توجه به نمونه‌‌گیری هدفمند‌، 300 خبر انتخاب شده را کدگذاری نموده و با نرم افزار spss به نتایج متنوعی دست یافته است.
نتایج: از جمله آنکه علیرغم اهمیت برجام، برجستگی این کلمه در تیتر با فراوانی زیادی در 3 رسانه همراه نبوده است، همچنین با توجه به ابعاد گوناگون«برجام» این مفهوم فقط در چارچوب‌‌های اقتصادی و سیاسی خبری مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: به رغم تأکید بر بی‌‌طرفی در عرصه خبررسانی، هر سه روزنامه رویکرد سوگیرانه نسبت به اخبار برجام اتخاذ کرده‌‌اند. از سوی دیگر، نحوه پوشش، نوع رویکرد به اخبار برجام در حوزه سه رسانه، کمتر تحلیلی بوده و بیشتر جنبه سخت خبر و اطلاع‌رسانی داشته است تا رویکرد آموزشی و هدایتکنندگی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance and position of the mainstream media in the socialization of BARJAM ( Joint Comprehensive Plan of Action) (Keyhan, Hamshahri and Etemad newspapers)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Rafati 1
  • Abdul Ali Ghavam 2
  • Khalil Mirzaiee 3
  • Zahra Kharazi Mohammadvandi Azar 4

1 Ph.D. student of Communication Sciences, Science and Research Branch, Tehran,Iran

2 Professor of International Relations department, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.

3 Associate professor of sociology and faculty member of Humanities, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Tehran. Iran.

4 Assistant Professor, Department of Social and Civic Communication, Faculty member (academic staff) of Humanities, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to Illustration of the news of BARJAM from the perspective of three streaming media (Kayhan newspaper, Etemad and Hamshahri) during the years 94-95.
Joint Comprehensive Plan of Action(BARJAM), as one of the most important global agreements in recent years, has attracted the attention of a large number of countries. And as a result, it has led to a variety of reflections in various types of mass and social media. This research has investigated the way the news containing the word "BARJAM" has been presented from the perspective of three written media (Etemad, Keihan and Hamshahri) using quantitative and qualitative content analysis method. Considering purposive sampling, 300 news has been selected and codified by SPSS software with a variety of different results including the fact that in spite of the importance of BARJAM, the frequency of this word in the headlines has not been very much in these 3 media. Also, according to various aspects of "BARJAM", this concept has only been considered in the economic and political frameworks of the news. In addition, despite the emphasis on media neutrality, all three newspapers have adopted a biased approach to news. On the other hand, the manner of coverage, the type of approach to the news in these three media, was less analytical and had the most serious aspect of news and information, rather than the educational approach and leading role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framework making
  • Agena setting
  • BARJAM
  • mainstreem media
  • Content analysis of news