جامعه‌شناسی سیاسی ورزش: تأثیر ورزش و ورزشکاران حرفه‌ای بر زندگی سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران .

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد ورزش حرفه‌ای به مثابه طرفداران پرشمار با کارکردهای سیاسی همه جا حاضر که در اختیار نیروهای اجتماعی قرار دارد، چه تأثیراتی بر سطوح مختلف زندگی سیاسی امروزین برجای می‌گذارد. به عبارتی چه عرصه‌هایی از سیاست جهان امروز بیشتر از همه تحت تأثیر ورزش و ورزشکاران قرار گرفته است. روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است. فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که با مدرن و فراگیر شدن ورزش، این پدیده جدید قابلیت‌های سیاسی تأثیرگذار از جمله سیاست هویت، ملی‌گرایی، کاهش یا افزایش تعارضات و شکاف‌های جامعه، کنترل امور سیاسی و اجتماعی، ابزار تبلیغاتی، مشارکت سیاسی، انگیزه‌های انتخاباتی، ترویج ایدئولوژی و غیره پیدا کرده، و نقش‌های زیادی در برخی از عرصه‌های مهم سیاست جوامع بازی می‌کند. نتایج مقاله نشان داد که ورزش ابزار سیاسی – اجتماعی جدید و تأثیرگذار بر صحنه سیاست جوامع قلمداد می‌شود و همچنین نیروهای اجتماعی توانسته‌اند با این پدیده، نسبت به گذشته توانمندی سیاسی قابل ملاحظه‌ای کسب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Sociology of Sport: The impact of sports and professional athletes on political life

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi aziz abadi 1
  • Seyed samad Beheshty 2
1 M.A in Political Science, University of Yasuj, Yasuj, Iran.
2 Assistant Professor in Sociology, University of yasuj
چکیده [English]

The purpose of the present study is to show how the impact of professional sport as a supporter of the ubiquitous political functions available to social forces affects the different levels of today's political life. In other words, what areas of world politics today are most affected by sports and athletes. The research method is descriptive-analytical using library and internet resources. The hypothesis under study is that with the modernization of sport, this new phenomenon has influential political capabilities including identity politics, nationalism, reducing or increasing conflicts and gaps in society, controlling political and social affairs, propaganda tools, political participation, electoral incentives, Promote ideology and so on, And it plays many roles in some of the most important areas of community politics. The results of the article showed that sport is considered as a new and influential political-social tool on the political scene of societies and social forces have been able to gain considerable political empowerment with this phenomenon in the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports and Professional athletes
  • political sociology
  • Social Forces
  • Political life
  • Sociology of Sport
1. اخوان‌کاظمی، مسعود (1378). ورزش و سیاست بین‌الملل. المپیک، 7(1-2): 32-15.
2. بشیریه، حسین (1374). جامعه‌شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. تهران. نشر نی.
3. بوردیو، پی‌یر (1381). کنش‌های ورزشی و کنش‌های اجتماعی. ترجمه محمدرضا فرزاد. ارغنون، 20: 245-227.
4. التیامی‌نیا، رضا؛ محمدی عزیزآبادی، مهدی (1394). نقش تبعی و تسریع کننده‌ ورزش در فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت‌ها. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی،7(22): 179-149.
5. رفیعی، ابوذر؛ محمدی عزیزآبادی، مهدی (1395). ورزش و هویت جمعی؛ مطالعه موردی: شهر کرج. مطالعات ملی، 68: 96-79.
6. زرگر، افشین (1394). ورزش و روابط بین‌الملل: جنبه‌های مفهومی و تئوریک». علوم سیاسی، 11(31): 48-7.
7. شاه‌رضایی، فاطمه؛ شیرزادی، رضا (1395). ورزش، سیاست و روابط بین‌الملل. مطالعات بین‌المللی،13(1): 220-185.
8. صداقت زادگان، شهناز (1384). جامعه‌پذیری از طریق ورزش. المپیک،13(4):72-61.
9. صدیق‌سروستانی، رحمت‌الله (1372). درآمدی بر جامعه‌شناسی ورزش. المپیک، 1: 58-47.
10. فاضلی، حبیب‌اله (1391). ورزش و سیاست هویت. پژوهشنامه علوم سیاسی، 2: 174-151.
11. فاضلی، نعمت‌اله (1385). جایگاه ستاره‌های ورزشی. رشد آموزش علوم اجتماعی،10(2): 21-14.
12. فکوهی، ناصر (1391). ورزش از منظر جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی. اطلاعات حکمت و معرفت،7(10): 12-7.
13. قاسمی، وحید؛ ذوالاکتاف، وحید؛ علی‌وند، علی (1388). وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال. تهران. انتشارات جامعه‌شناسی.
14. گودرزی، محمود؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد؛ دوستی، مرتضی (1391). ورزش و سیاست. ساری: موج قلم.
15. محمدعلی از ورزش تا کنش سیاسی و اجتماعی (16 خرداد 1395). خبرگزاری پارسین، قابل دسترس در:
https://www.parsine.com/fa/news/287850/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
16. محمدی عزیزآبادی، مهدی (1397). ورزش عاملی در نزدیکی رابطة دولت و ملت. در: مجموعه مقالات همایش روابط دولت و ملت در ایران. تهران: نشر مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص393-359.
17. ملکوتیان، مصطفی (1388). ورزش و سیاست. سیاست، 39(2): 316-301.
18. مهرآئین، محمدرضا (1387). نظریات جدید جامعه‌شناسی ورزش. تهران. انتشارات جامعه‌شناسان.
19. نادریان، مسعود (1384). مبانی جامعه‌شناسی در ورزش. اصفهان: هنرهای زیبا.
20. نوابخش، مهرداد؛ جوانمرد، کمال (1388). پیش قراولان جامعه‌شناسی ورزش. جامعه‌شناسی، 14: 150-133.