بنیان ‏های خط‏ مشی ‏سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، شهرضا، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی بنیان‏ها و پایه‏های خط‏مشی سیاست خارجی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته‏ها نشان داد، معرفت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شناسی، هستی‏شناسی، انسان‏شناسی و روش‌شناسی امام خمینی به عنوان یک پارادایم فکری، پایه و بنیان خط‏مشی ایشان در سیاست خارجی است. همچنین شناخت و رویکرد عرفانی ایشان به‌مثابه یک مبنای کلیدی به مشی او در سیاست خارجی جهت می‏دهد. علاوه‌بر این، خط‏مشی سیاسی امام خمینی از ویژگی‏های والای شخصیتی ایشان نیز تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Basis for Imam Khomeini’s (alya) Foreign Political Policy

نویسندگان [English]

  • Hossein babaei 1
  • Ali Reza Golshani2 2
  • Massoud Jafarinezhad 3
1 Ph.D. Student of Political Sciences., Islamic Azad University, Shahreza Branch, Shahreza, Iran
2 Associate professor, Faculty of literature and human science, Azad Islamic University, Shareza branch, Shahreza, Iran
3 Assistant Profe of Political Sciences., Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahreza, Iran
چکیده [English]

The present research aims to investigate the basis for Imam Khomeiniʼs foreign political policy. A descriptive-analytical research method is used. The results show that Imam Khomeini’s epistemology, ontology, anthropology, and methodology presents a thought paradigm for his ruling in foreign policy. Moreover, his spiritual knowledge and approach are considered as a key to knowing his way in foreign policy. Additionally, Imam Khomeini’s political policy is related to his great charismatic features as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini (Ayla)
  • Political ruling
  • Foreign policy
  • Political Thought