بررسی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی سوژگی زنان در شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی براساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه است. روش پژوهش کیفی – اکتشافی و روش نمونه‌گیری نیز برمبنای روش نمونه‌گیری نظری بود. نتایج نشان داد، زنان در حدوث گفتمان انقلاب اسلامی در جایگاه سوژه‌ای نقش‌آفرین و خلاق قرار گرفته و شیوه‌های متعددی را برای مبارزه به‌کار می‌گرفتند. در شرایط سوژگی همبستگی بالایی بین زنان با افکار و اندیشه، و ریشه‌های اجتماعی متفاوت شکل گرفته بود. زنان در این شرایط از وضعیت موجود و ارزش‌های حاکم بر آن دوری جستند و به دنبال استقرار فضایی آرمانی در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی بودند. بخشی از سوژه شدن زنان در مبارزات انقلابی به جو انقلابی جامعه مربوط است. از چشمگیرترین شیوه‌های کنشگری زنان در برقراری گفتمان جدید، گسترش استفاده از حجاب در میان زنان بود. هویت جدید برای زنان هویتی کاملاً متفاوت با قبل نبود، بلکه بازاندیشی و بازنگری در گفتمان سنتی و مدرن بود که براساس شاخص‌های جدید آن را عرضه کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Women’s Subjectivity in Forming Discourse of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • shahnaz karimi 1
  • mehrdad navabakhsh 2
  • mostafa azkia 2
1 Ph.D. student, Department of sociology, political sociology major, Faculty of literature and human science, Azad Islamic University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of literature, and human science, Department of social science an sociology, Tehrani, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate how the women’s subjectivity in the formation of the Islamic revolution discourse based on Laclau and Mouffeʼs theory of discourse. A qualitative and heuristic research method is used. Sampling is based on the theoretical sampling method. The results show that women in the discourse of the Islamic revolution played a strategic and creative role and used various methods to fight. In the subjectivity position, a high degree of correlation is formed among women with different thoughts, attitudes, and social origins. In this situation, women avoid the present conditions and the values governing them and establish an ideal status under the discourse of Islamic revolution. Part of women's subjectivity in the revolutionary fight is related to the revolutionary status of society. One of the most noticeable examples of women active in establishing new discourse is correlated to the development of Hijab among women. The new identity for women not completely different from what was defined before but also it is rethinking and revising about the modern and traditional discourse that is presented based on the new indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Women
  • Political Subjectivity
  • Identity
  • Laclau and Mouffe