تحلیلی بر زمینه‌های سیاسی- اجتماعی ناکامی دولت محمد مرسی و موفقیت کودتای سیسی در مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)،قم،ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ریشه‌یابی عوامل ناکامی دولت اخوان المسلمین مصر در طول سال‌های فعالیت آن با تاکید بر زمینه‌های سیاسی– اجتماعی عدم موفقیت بیداری اسلامی است. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، نشان داد، زمینه‌های سیاسی– تاریخی نظیر میراث استعمار در مصر، وجود ساختار حکومت استبدادی، ارتش و نظامیان مصر؛ زمینه‌های فرهنگی – سیاسی نظیر ناهمگنی قومیتی و مذهبی جامعه و فرهنگ سیاسی در مصر و زمینه‌های سیاسی – اجتماعی نظیر ضعف مشارکت سیاسی، شخصی بودن قدرت سیاسی و اقتدار‌گرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم از جمله زمینه‌های سقوط دولت محمد مرسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Political-Social Reasons for the Failure of Mohammad Morsiʼs Governance and Sisiʼs Coup d'état in Egypt

نویسندگان [English]

  • amir hosein moradpourdehnavi 1
  • alireza naeij 2
1 Ph.D. student of political science, political sociology major, Baqer Alum University, Qom, Iran
2 Ph.D. student of international relations, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present research aims to investigate the factors influencing Akhavan-Al Muslimʼs failure in Egypt with an emphasis on political-social aspects in the failure of Islamic awakening. Having used the descriptive-analytical research method, the results show that the reasons for falling Morsiʼs governance include political-historical aspects like colonialism legacy in Egypt, structure of autocratic governance, military, and soldiery in Egypt; political-cultural aspects like tribal and religious discrepancies in community and political culture in Egypt, political-social aspects like weakness in political cooperation, personalization of political power, and hegemony-based authorities of the governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coup d'état
  • Abdul Fatah Sisi
  • Mohammad Morsi
  • Akhavan-Al Muslim
  • Egypt