مسلمانان و پدیده نوین غرب‌گرایی؛ پیامدها و راه‌حل‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 خیر

چکیده

بارزترین نیازهاى جوانان جوامع اسلامی، نیازهاى روانى و فکرى است که اگر مورد غفلت و بى‏توجهى قرار گیرد، انحرافات و پیامدهاى ناگوارى را به همراه خواهد داشت. از جمله این پیامدها، فاجعه غرب‌گرایى و بى‏هویتى جوانان است که به صورت‌هاى مختلف بروز مى‏کند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی پژوهش حاضر، ریشه‌یابی چالش غرب‌گرایی جوانان کشورهای اسلامی است. روش پژوهش حاضر مطالعه کتابخانه‌ای است. در پژوهش حاضر پس از بررسی سیر تاریخی جریان غرب‌گرایى در ایران و ترکیه، عوامل سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى غربزدگى و پیامدهاى جدایى دین و فرهنگ در جامعه، و عملکرد غرب در این زمینه تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslims and the Modern Phenomenon of Westernization : The Consequences and Solutions

نویسندگان [English]

  • morteza shirody 1
  • mohamadsajad shirody 2
1 imam sadiq research instiute for islamic seicieces
2 no
چکیده [English]

Psychological and intellectual needs are the most important needs of the youth of Islamic societies; and if ignored and neglected, it will lead to deviations and disastrous consequences. One of the consequences of this is the tragedy of Westernization and the lack of identity of the youth, which appears in various ways. Considering the importance of this issue, the main purpose of this study is to find the origins of the challenge of Westernization of the youth of Islamic countries. The research method is library research. In this research, after examining the historical course of Westernization in Iran and Turkey, the political, economic, cultural and social factors of westernization and the consequences of the separation of religion and culture in society and the Western practice in this field are described.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Countries
  • Westernization
  • Youth
1.    آرمسترانگ، کارن (1396). بنیادگرایی. ترجمه کیانوش حشمتی، تهران: حکمت.
2.    امام جمعه، سیدجواد، رهبرقاضی، محمدرضا، و مرندی، زهره (1392). تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم تا اسلام‌گرایی. جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 1(3)، 45-72.
3.    گیدنز، آنتونی (۱۳۹۰). پیامدهای مدرنیت. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
4.    بیات، عبدالرسول، و همکاران (1381). فرهنگ واژه‌ها. قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
5.    تقوی، علی‌محمد (1372). اسلام و ملی‌گرایی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
6.    تقوی، علی‌محمد (1377). جامعه‌شناسی غرب‌گرایی. تهران: امیرکبیر.
7.    رئوف، عادل (1396). رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی (ره). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی (ره).
8.    زرشناس، شهریار (1381). مبانی نظری غرب مدرن. تهران: کتاب صبح.
9.    شفیعی، نوذر، و صادقی، زهره (1388). شرق‌شناسی ادوارد سعید و جایگاه اسلام در مقابل غرب. تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، 1(1)، 125-154.
10.    طاهری، حبیب‌الله (1383). بررسی مبانی فرهنگ غرب. قم: بوستان کتاب.
11.    عادل، حداد (1364). فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. تهران: انتشارات سروش.
12.    فولر، گراهام، و لسر، یان (1384). احساس محاصره: ژئوپلتیک اسلام و غرب. ترجمه علیرضا فرشچی و علی‌اکبر کرمی، تهران: دافوس.
13.    کاشانی، مجید (1380). غرب در جغرافیای اندیشه. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
14.    کچوئیان، حسین (1383). تجدد از نگاهی دیگر. تهران: سینا.
15.    کریمی، ح (1389). غرب‌گرایی و غرب‌زدگی. روزنامه رسالت، شماره 7147.
16.    ملا، سلیمان (1391). اسلام و نفی خشونت و افراط‌گرایی. تهران: نشر احسان.