بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری عمومی)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران - قم

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

3 دانشگاه ازاد قم

4 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد، واحد قم، قم، ایران

چکیده

چکیده:
مسأله توسعه مانند برخی مسائل، امری کامل و جامع است؛ که نیازمند مشارکت همه جانبه مردم در سیاستگذاری توسعه کشور می باشد. لذا در شرایط کنونی امکان تحقق اهداف دولت ها در زمینه توسعه، بدون مشارکت آحاد جامعه وجود ندارد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران می پردازد. محدوده مورد مطالعه استان قم بوده است. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که سازمان‌های غیر دولتی ضمن افزایش و ارتقاء سطح ابعاد، شاخص ها و مولفه‌های سرمایه اجتماعی موجب تسهیل فرآیند توسعه در جامعه می گردند. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی– توصیفی است؛ و با استفاده از اطلاعات اسنادی و مطالعات میدانی (فن پرسش نامه) که 93 سازمان غیر دولتی جامعه آماری آن را تشکیل می دهند، انجام گردیده است. داده‌های جمع‌آوری شده از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نر‌م‌افزار «SPSS» در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین سازمان های غیر دولتی و سرمایه اجتماعی و تاثیر آنها بر توسعه، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Non-Governmental Organizations In increasing social capital and its impact on development in Iran case study qom

نویسندگان [English]

  • hadi Hemmatinejad 1
  • maghsod ranjbar 2
  • Mehdi Askari 3
  • Seyyed vahid hosseini 4
1 Ph.D.Student, Political Sciences (General Policy-making Field), IAU, Tehran Scienceand Research Branch, Qom, Iran.(Corresponding Author)
2 assistant Prof., Department of Political Science,Qom Unit, Islamic Azad University, Qom, Iran .
3 univirsity azad qom
4 MA.Graduate, Political Sciences, IAU, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

Abstract:
The issue of development, like some issues, is a thorough and comprehensive one, which requires the full participation of the people in the policy of developing the country. Therefore, in the present condition, there is no possibility of realizing the goals of governments in the field of development without the participation of the community. This article examines the role of nongovernmental organizations in increasing social capital and its impact on development in Iran. The study area was Qom province. The results indicate that NGOs, while enhancing and enhancing the level of dimensions, indicators and components of social capital, facilitate the process of development in society. The research method is descriptive-survey and is done using documentary information and field studies (questionnaire) which 93 non-governmental organizations comprise of the statistical community. Data collected from the questionnaires were analyzed using SPSS software in two sections: descriptive and inferential. Research findings indicate that there is a positive and significant relationship between NGOs and social capital and their impact on develop

کلیدواژه‌ها [English]

  • NGOs"
  • development
  • " civil society
  • " social"capital"
1.    آریان‌پور، لیلا (1387). تبیین نقش سازمان‌های غیردولتی به عنوان حاملان اصلی سرمایه اجتماعی در توسعة اجتماعی. پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، 2(3)، 174-153.
2.    ازکیا، مصطفی (1374). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی توسعه روستایی. تهران: انتشارات اطلاعات.
3.    الوانی، سید مهدی (1387). بررسی نقش سازمان‌های غیر‌دولتی بر توسعه. فصل‌نامه مدیریت بهره‌وری، 1(4)، 64-37.
4.    ایمانی جاجرمی، حسین (1381). فرهنگ مدنی، سرمایه اجتماعی، نقش سازمان‌های غیردولتی. فصل‌نامه فرهنگ عمومی، (31).
5.    بشیریه، حسین (1374). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.
6.    حجتی اشرفی، غلامرضا (1373). مجموعه قوانین اساسی و مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش.
7.    رضایی، زهرا (1386). نقش سازمان‌های غیر‌دولتی در توسعه اجتماعی. پژوهشنامه علوم اجتماعی، فصل زمستان، (14)، 152-125.
8.    روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (1385). مجموعه قوانین و مقررات سال 1384. جلد دوم، تهران: قوه قضاییه.
9.    زارعی‌متین، حسن، قنبری، علی‌اکبر، و قانع، مرضیه (1394). بررسی رابطه هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی در تشکل‌های مردم‌نهاد. فصل‌نامه مدیریت سرمایه اجتماعی، 2(1)، 22-1.
10.    زاکس، ولفگانگ (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. ترجمه فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
11.    سازمان ملی جوانان (1384). تشکل‌های غیردولتی. برگرفته ازhttp://www.javanan.ir  در تاریخ 25/1/97.
12.    فوکویاما، فرانسیس (1379). پایان نظم. ترجمه غلام‌عباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.
13.    قوام، عبدالعلی (1384). چالش‌های توسعه سیاسی. تهران: انتشارات قومس.
14.    کاوسی، اسماعیل، و رحمانی، محمود (1387). اندازه‌گیری و مقایسه سرمایه اجتماعی در بخش‌های دولتی و خصوصی تهران. تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر گسترش تولید علم.
15.    کلمن، جیمز (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
16.    مرکز آمار ایران (1385). نتایج آمارگیری از سازمان‌های غیردولتی 1383. تهران: مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
17.    مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1383). تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی مذهبی در ایران (جایگاه و میدان عمل). تهران: گزارش شماره 9472.
18.    Alejandro, B. (2006). NGOs and social movement. UNRISD, June 2006.
19.    Cernea, M. M. (1998). Non-governmental organizations and local development. Washington DC: World Bank.
20.    Edwards, M., & Holme, D. (1992). Making a difference: NGOs in a changing world. London: Earthscan.
21.    Lewis, D. (2001). The Management of non-governmental development organizations. London: Routlege.