فرهنگ سیاسی و دشواری‌های تحکیم دموکراسی در کره‌ جنوبی و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک کره جنوبی

چکیده

این نوشته نگاهی تطبیقی به نقش فرهنگ سیاسی در دشواری تحکیم دموکراسی در کره جنوبی و ایران است. بیش از سه دهه از زمانی می‌گذرد که جمهوری کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ی گذار به دموکراسی وارد شده‌اند. اما در هر دو کشور نهادینه شدن دموکراسی و تحکیم آن با دشواری‌های گوناگونی روبه‌رو است. یکی از علت‌های مهمی که تحلیل‌گران برای این مشکل ذکر می‌کنند موانع ناشی از ارزش‌ها و ایستارهای فرهنگ سنتی رایج در میان شهروندان و نخبگان سیاسی این دو کشور است. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که عناصر مرتبط با باورها و نگرش‌های فرهنگی چه تأثیری می‌تواند بر مسیر تحکیم دموکراسی در دو کشور کره‌ی جنوبی و ایران داشته باشد؟ فرضیه‌ای که در رابطه با این پرسش مورد بررسی قرار گرفته است این است که بین باورها و نگرش‌های بازمانده از فرهنگ گذشته‌ی دو کشور کره جنوبی و ایران و دشواری‌های تثبیت و توسعه روحیه و رفتار دموکراتیک در میان مردم و نخبگان سیاسی این دو کشور رابطه‌ی حائز اهمیتی مشاهده می‌شود و می‌توان به نوعی همبستگی بین متغیرهای فرهنگی و رفتار ناهمخوان با موازین دموکراسی در این دو کشور حکم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political culture and the difficulties of consolidating democracy in South Korea and Iran

نویسنده [English]

 • DAL SEUNG YU
Department of Persian, College of Asian Languages and Cultures, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea
چکیده [English]

This is a comparative view of the role of political culture in the difficulty of consolidating democracy in South Korea and Iran. More than three decades have passed since the Republic of South Korea and the Islamic Republic of Iran have entered a transition to democracy. But in both countries, the institutionalization of democracy and its consolidation face a variety of difficulties. One of the important reasons analysts point out for this problem are barriers to the values ​​and perspectives of traditional traditional culture among the citizens and political elites of the two countries. The question that has been considered in this article is how can the elements related to cultural beliefs and attitudes affect the path of consolidation of democracy in the two countries of South Korea and Iran? The hypothesis that has been studied in relation to this question is that there is a significant relationship between the past beliefs and attitudes of the two countries of South Korea and Iran, and the difficulties of establishing and developing the morale and democratic behavior among the people and political elites of the two countries. It can be seen that a correlation between cultural variables and inconsistent behavior with the standards of democracy in these two countries can be observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Political culture"
 • "Korea"
 • "Iran"
 • "democracy"
 1. سریع‌القلم، محمود (1395). فرهنگ سیاسی ایران. چاپ چهارم، تهران: نشر فرزان.
  1. Almond, G., & Verda, S. (eds) (1963). The civic culture. Princeton: Princeton University Press.
  2. Bielfelded, H. (2000). Western versus Islamic human right conceptions. Political Theory, Vol. 38, No. I.
  3. Chiilcote, R. (1981). Theories of comparative political. Boulder: West View Press.
  4. Heo, UK, & Stokton, H. (2005). The Impact of Democratic Transition on Elections and Parties in South Korea. Party Politics, Vol. II, No. 6.
  5. Heo, UK., & Hahn, S. D. (2014). Political culture and democratic consolidation in South Korea, Asian Survey, Vol. 54, No. 5.
  6. Inglenart, R., & Kingemann, H. (2000). Modernization, cultural change and the Persistence of Traditional values. American Sociological Review, Vol. 65, No. 1.
  7. Leggs, J. (1993). The Chinese classics. Vol. I, Oxford: Oxford University Press.
  8. Lipet, S. (1959). Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy. American Political Science Review, Vol. 53.
  9. O'Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Tentative conclusions About Uncertain Democracies". In G O'Donell et al. (eds) Transition from Authoritarian Rule, Baltimore: John Hopkins University Press, Vol. 14, (pp.1-78).
  10. Pye, L., & Verba, S. (1985). Political culture and political development. Princeton: Princeton University Press.
  11. Wang, Q. J. (2002). Genealogical self and Confucian way of self making. International Philosophical Quarterly, Vol. 24, No. I.
  12. Yangm, S. C. (1985). The Korean political culture: A Historical Analysis. In the Korean Political Association.