تحلیلی سازه انگارانه از نگرش های امنیت ملی آمریکا در مواجه با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 دانشگاه باقرالعلوم ع

چکیده

چکیده
این مقاله می کوشد تحلیلی از مواجه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را بر اساس چارچوب نظری سازه انگارانه ارائه دهد و به این پرسش پاسخ دهد: نگرش ها و تصورات امنیتی رهبران سیاسی آمریکا چه نقشی در روابط ایران و امریکا بویژه بعد از انقلاب داشته است؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که نوع نگرش و ادراکات مقامات امریکایی که حاکی از قدرت برتر و ایدئولوژیک آنان است تاثیر بسیار زیادی بر روابط امریکا و ایران گذاشته است. از دیدگاه نظریه سازه انگارانه،نظام فکری و تصوری افراد، نوع رفتار و اعمال آنها را تعیین می کند، در واقع، تصور هژمونی که رهبران آمریکایی و جامعه آمریکا نسبت به سایر مردم جهان دارند و احساس رسالت و مسولیت برای نجات سایر مردم جهان، باعث شده تا با امنیتی کردن فضای بین الملل و ایجاد وحشت و ترس و با دخالت در امور سایر کشورها و تلاش برای براندازی حکومت های مستقر در آن کشورها به تصور هژمونیک و رسالت دموکراتیک کردن جهان و نجات سایر مردمان جهان تحقق بخشند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مقاله نظریه سازه انگاری می باشد نگرش های امنیتی سیاستمداران آمریکا در قبال ایران را با تکیه بر نظریه سازه انگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constructivist Analysis of U.S. National Security Attitudes Facing Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • morteza shirody 1
 • tahre knani 2
1 imam sadiq research instiute for islamic seicieces
2 Baqir al-Olum University
چکیده [English]

The present article has posed an analysis of confrontation of U.S. with Islamic Republic of Iran based on a conceptually constructivist framework and answered this question that “what role have security attitudes and imaginations of American political leaders towards Iran-America relations particularly after Revolution?” The article has hypothesized that type of attitude and perception of U.S. officials showing their ideological and supreme power has very largely influenced Iran-America relations. For constructivist concept, imaginative and mental system of people specifies how they behave and act; in fact, the hegemonic imagination that American leaders and American community have towards other people of the world and sense of responsibility and mission for rescuing other people in the world triggered materialization of hegemonic imagination and mission of democratizing the world and salvaging other people in the world by creating international climate security, kicking up horror and dismay, intervening in the affairs of other nations and attempting for subversion of established governments of those nations. The conceptual framework of this article is a constructivist idea and security attitudes of American statesmen vis-à-vis Iran have been analyzed by relying upon constructivist idea. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attitude
 • Constructivism
 • National Security
 • Security
 1. آقابخشی، علی (1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.
 2. ایزدی، پیروز (1390). استراتژی آمریکا برای قرن جدید. تهران: دانشکده فرماندهی وستاد سپاه پاسداران.
 3. ای مک ناب، دیوید (1394). روش تحقیق در علوم سیاسی (رویکرد کیفی و کمی). ترجمه معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: انتشارات دانشکده اطلاعات.
 4. ایزدی، فؤاد (1390). دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
 5. خوش رو، سعید (1380). چند و چون تحریم‌های اقتصادی در آمریکا علیه ایران. مجله اقتصاد انرژی، شماره 26.
 6. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال، شهبازی، نسیبه، و فریدونی، احمد (1391). سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال فلسطین از منظر سازه‌انگاری. رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 18.
 7. رنجبر، مقصود (1378). ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 8. گراهام، فولر(1373). ژئوپلتیک ایران. ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.
 9. متقی، ابراهیم (1387). بررسی الگو و فرایند تقابل‌گرایی آمریکا علیه ایران در سال 1979-2008 تهران. مجله راهبرد، شماره 47.
 10. متقی، ابراهیم، و کاظمی، حجت (1386). سازه‌انگاری، هویت،زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی. فصلنامه سیاست، دوره 37، شماره4.
 11. مشیرزاده، حمیرا (1382). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران: سمت.
 12. مشیرزاده، حمیرا (1393). مطالعه سازه انگارانه سازمان‌های بین‌المللی و امکانات پژوهشی. فصلنامه سازمان‌های بین‌المللی، شماره 5.
 13. مشیر زاده، حمیرا (1383). سازه‌انگاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل، تهران، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، شماره 65.
 14. نوازنی، بهرام (1383). الگوهای رفتاری ایالات متحده آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران.
 15. هالستی، کی جی (1373). مبانی تحلیل سیاست بینالملل. ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارمی سری، تهران: ناشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 16. هانتینگتون، ساموئل (1384). چالش‌های هویت درآمریکا. ترجمه محمود رضا گلشن پژوه، تهران: نشر ابرار معاصر.