شاخص های علوم حوزوی در تراز حوزه انقلابی (با تأکید بر اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

چکیده

حوزه های علمیه که همواره و در هر زمانی متناسب با نیازهای جامعه خویش، بهه پاسهو و یی مسهال و مووهوعا
جامعه مؤمنانه مشغول بوده اند، در بستر انقلاب اسلامی، باید مأموریتی مضاعف یافتهه و دانهش هها ی حهوزو ی را در
راستای اداره مطلوب جامعه اسلامی به کار گیرند. تحقق ایه ن امهر وهمن ا ینکهه مسهتل م ملاح هه وهوابط ی ماننهد
ن ام وارگه ی « و » روزآمدی و ملاح ه شرایط زمانه در استنباط « ،» کارآمدسازی دانش ها « ،» پویایی روش این علوم «
در توسعه علوم حوزوی به من ور وصول به حوزه تراز انقلاب اسهت، با یه د ،» دانش های حوزوی به غرض اداره جامعه
راهکارهایی را در توسعه علوم حوزوی به این تراز، مد ن ر قهرار دههد کهه از آن م یه ان مه ی تهوان بهه امهور ی ماننهد
ایجاد دامنه سیاسی، اجتماعی، حکومتی برای علوم « ،» بازتولید علوم حوزوی در راستای اداره مطلوب ن ام اسلامی «
فراگیرشدن رویکهرد فقهه حکهومت ی در درس هها ی « و » پاسو ویی به نیازهای همهجانبه ن ام اسلامی « ،» حوزوی
اشاره کرد. این تحقیق درصدد است با تأکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای و بر اساس روش توصه یفی و » حوزوی
تحلی ، شاخص ها، ووابط و راهکارهای وصول علوم حوزوی به تراز مطلوب انقلاب اسلامی را مد ن ر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parameters of Seminary Sciences Balanced with Revolutionary Seminary (Hawzeh)

نویسنده [English]

 • سید سجاد ایزدهی
دانشیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران
چکیده [English]

Seminary is recognized as a forerunning and pioneering institution in Islamic education. Since early Islam, Seminaries have been formed for “education” and somehow leadership of Muslim community for better recognition of religion and its practice; this role, as a matter of time, has been widely expanded particularly when the Islamic Revolution came into existence. Seminaries are included among the effective institutions in the Islamic Republic of Iran; therefore, it is expected that it plays a civilization-making role. Considering the increased responsibilities of seminaries, after the victory of the Islamic Revolution, this institution must revolutionarily appear at the campaigning scene and in addition to learning role, it shall move towards teaching, ethics and knowledge-orientation and present strategies to achieve this aim. If it fails to do so, it will be disintegrated because man has experienced ideological and mental gap after humanism, which has provided seminaries with opportunities in this regard. This article mainly raises the question that “what qualifications should revolutionary seminary have to achieve the Islamic civilization and its leadership”? In response, it can be said that revolutionary seminary, as an important and rooted institution in Islam and Iran which has been origin of the Islamic Revolution of Iran and considering the gap humanism faces can appear at the scene with triangle of knowledge, ethics and revolutionary action and present strategies for reaching modern Islamic civilization. This paper is being prepared based an analytic-descriptive methodology, library and documentary sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethics
 • knowledge
 • Modern islamic civilization
 • Practice
 • Revolutionary seminary
 • Seminary
 1. قرآن کریم
 2. ابوالحمد، عبدالحمید (1376). مبانی سیاست. تهران: نشر توس.
 3. آقابخشی، علی (1379). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
 4. ایزدهی، سید سجاد (1392). نقد نگرش‌های حداقلی. قم: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 21/06/1372.
 6. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج، 19/6/1380.
 7. بیانات مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج، 31/6/1370.
 8. بیانات مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد امام خمینی، 14/03/1390.
 9. بیانات مقام معظم رهبری در پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 24/8/1371.
 10. بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون نیشابور، 29/4/1365.
 11. بیانات مقام معظم رهبری در جمع طلاب در روز نیمه شعبان، 30/11/1370.
 12. بیانات مقام معظم رهبری در جمع طلاب شهرستان مشهد، 5/1/1366.
 13. بیانات مقام معظم رهبری در جمع فضلاء و نخبگان حوزه علمیه قم، 13/9/1374.
 14. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 17/6/1390.
 15. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 27/11/1379.
 16. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با برادران و خواهران طلبه حوزه علمیه اراک، 7/9/1364.
 17. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون حوزه علمیه مشهد، 11/6/1364.
 18. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، 16/9/1374.
 19. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار طلاب و فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، 29/07/1389.
 20. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان حوزوی، 29/10/1382.
 21. بیانات مقام معظم رهبری در مراسم هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی،  14/3/1376.
 22. جمعی از نویسندگان (1365). دایره‌المعارف تشیع. تهران: بنیاد فرهنگى طاهر.
 23. فتحعلی، محمود (1382). مباحثی در باب کارآمدی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 24. مطهرى، مرتضى (1418). ده گفتار. قم: انتشارات صدرا.
 25. موسوی خمینی، روح‌الله (1378). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.