تأثیر سرمایه اجتماعی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بر وندالیسم اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد پردیسان

چکیده

وندالیسم یکى از مشکلات جوامـع شـهرى به‌ویژه در حاشیه آن‌هاست که همگام با رشد و توسعه شتاب‌زده شهر و درونی نشدن فرهنگ شهرنشـینى در بـین جوامع به وجود آمده است. خرابکاری‌های شـهرى ازجمله انحرافـات یـا آشفتگی‌های اجتماعى هستند که در آن افراد سعى دارند نیازها، هیجانات و احساسات درونى خود را به شیوه‌ای بروز دهند و با در دسترس نبودن روش مناسـب بـه رفتارهـاى نابهنجـار روى می‌آورند. درواقع،وندالیسم نوعی انحراف رفتارى است که با انتظارات جامعه منطبق و سازگار نیست و عموماً زمـانى رخ می‌دهد که فرد یا گروهى معیارهاى جامعه را رعایت نکنند. بر این اساس فرضیه تحقیق به این شکل طرح می‌شود: با بررسی عملکرد دولت‌های جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که در جمهوری اسلامی اعتمادسازی شهروندان، افزایش مشارکت سیاسی و همچنین اعتماد فزاینده آحاد مختلف جامعه موجب تضعیف وندالیسم اجتماعی گردیده و متقابلاً با کاهش اعتماد، فرسایش مشارکت سیاسی و عدم انسجام اجتماعی کم‌وبیش بسترهای لازم برای تخریب اموال عمومی فراهم شده است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن ارائه و ارزیابی ادبیات موجود در باب سرمایه اجتماعی و وندالیسم اجتماعی، کاهش ارتباط دولت و ملت و احساس تبعیض، به تحلیل چگونگی وجود ارتباط بین این مفاهیم پرداخته و ارتباط منطقی بین سرمایه اجتماعی، کاهش ارتباط دولت ملت و احساس تبعیض به‌عنوان متغیر مستقل و وندالیسم به‌عنوان متغیر وابسته از طریق آزمون فرضیه مطرح‌شده مورد تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت. نوآوری پژوهش حاصل تعامل بین این عنصر در تبیین علل وندالیسم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Social Capital of the Government of the Islamic Republic of Iran on Social Vandalism

نویسندگان [English]

 • محمدحسن الهی منش 1
 • alireza mirzaniya 2
1  استادیار، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 Islamic Azad University Qom Branch Faculty of Humanities
چکیده [English]

Vendalism is one of the problems of urban societies, especially on the margins, which has been created in the midst of the city's rapid growth and the inevitable urbanization of societies. Urban sabotage is one of the social deviations or disturbances in which people try to express their own needs, emotions and feelings in an unrealistic way, with the inaccessibility of the appropriate method. In fact, vandalism is a kind of behavioral deviation that does not meet the expectations of the community and generally occurs when a person or group does not meet the standards of society. Accordingly, the research hypothesis is as follows: By examining the performance of the governments of the Islamic Republic of Iran, we find that in the Islamic Republic the trust of the citizens, increasing political participation, as well as increasing the trust of the various branches of the society, have weakened and socialized socialism, and, by mutual trust, the erosion of political participation And the lack of social cohesion has provided the necessary grounds for the destruction of public property. The method of analyzing information is a descriptive-analytic method that, while presenting and evaluating existing literature on social capital and social vandalism, reducing the relationship between government and nation and feeling of discrimination, analyzes the relationship between these concepts and the logical connection between social capital, Reducing the relationship between the nation's state and the sense of discrimination as an independent variable and vandalism as a dependent variable will be analyzed testing hypothesis proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "social capital"
 • "and vandalism"
 • " reducing the relationship of the nation's state"
 • "feeling of discrimination"
 1. احمدی، ح، 1377، نظریه‌های انحرافات اجتماعی، شیراز، انتشارات زر.
 2. بشیریه، حسین، قاضیان، حسین 1380، بررسی تحلیلی مفهـوم شکاف‌های اجتمـاعی، انتشارات باز.
 3. بشیریه، حسین، نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسـی در جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
 4. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 30، ص 74-39.
 5. جان حسنی، ع (1386). بررسی رابطه عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر جلوگیری از تخریب گرایی (وندالیسم) توسط دانش آموزان متوسطه استان مازندران در سال 85-86. پژوهش و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی مازندران.
 6. حیدری، اسلام و مهربان پارسامهر (1391) بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر وندالیسم (موردمطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز) فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 47، صص 207-229.
 7. روزنامه شرق، 1390، گفتگو با محمدعلی همایون کاتوزیان، دولت و ملت ایران غالباً در تضاد.
 8. سلیمی، ع و داوری، م، 1380، جامعه‌شناسی کجروی، انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 9. صدیق سروستانی، ر، 1386، آسیب‌شناسی اجتماعی، انتشارات سمت، تهران.
 10. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال سوم، شماره نهم، 92، ص 23-46.
 11. قاسمی و وحید ذوالاکتاف، نورعلی وند، ع، (1388) توصیف جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشگری در ورزش فوتبال، فصلنامه المپیک، شماره 45، صص 69-79.
 12. کاتوزیان، محمدعلی همایون، طیّب، علیرضا، تضاد دولت و ملت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران،1380، نشر نی.
 13. محسنی تبریزی ع (1379) مبانی نظری و تجربی وندالیسم: مروری بر یافته‌های یک تحقیق، نامه علوم اجتماعی پاییز و زمستان 1379; 8 (پیاپی 16):193-227.
 14. محسنی تبریزی، ع، 1383. وندالیسم؛ مبانی روان‌شناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب‌شناسی و کژ رفتاری اجتماعی، تهران، انتشارات آن.
 15. ممتاز، فریده،1381، انحرافات اجتماعی (نظریه‌ها و دیدگاه‌ها)، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 16. میرفردی ا، احمدی، س، نیکخواه ز (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج. جامعه‌شناسی کاربردی، 23(473): 185-206.
 17. نادری، آرزو (1389) مطالعه علل رفتارهای وندالیستی در همدان. همدان: بوعلی سینا.