جایگاه تاریخ نزد سه تن از اندیشمندان عرب معاصر محمد عابد جابری، محمد ارکون و محمد طالبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی ، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران ، ایران

چکیده

محمد ارکون نقد سنت را پیش شرط آزادی واقعی مسلمانان قلمداد می‌کند و محمد عابد الجابری آن را «بحران نوآوری می‌داند که نمی‌توان آن را حل نمود، مگر با بازخوانی انتقادی و امروزین سنت ما. الجابری مقصود خود از سنت را اینچنین بیان می‌کند: منظور از سنت به همان سان که در گفتمان نهضت عربی نوین و معاصر مشخص است، همان عقیده و شریعت، زبان، ادبیات، هنر، کلام، فلسفه، تصوف و… البته پیش از عصر انحطاط است.سنت اسلامی در دید عابد الجابری عبارت است از: مجموعه‌ای عقاید، قانون‌گذاری و دانش‌هایی که در زبانی بیان و قالب‌بندی می‌شوند که در عصر تدوین (سه قرن نخست هجری) و پس از آن نوشته شده‌اند که با برپایی امپراتوری عثمانی در قرن دهم آخرین نمودهای آن از حرکت باز ایستاد و بر ساحل نشست.ارکون به پژوهش‌های آنترپولوژی معاصر استناد می‌کند تا مفهوم سنت و درون‌مایه آن را مشخص کند. اما به‌ اعتقاد محمد طالبی رابطه‌ی‌ دین‌ و سیاست‌ یکی‌ از چهار موضوع‌ اصلی‌ مربوط‌ به‌ اسلام‌ دوران‌ ماست‌. دیگر موضوعات‌ عبارت‌اند از: تفسیر قرآن‌ و سنت‌، معرفت‌ دینی‌ و بحث‌ و گفت‌وگوی‌ دینی‌. با این‌ حال‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ بحث‌ و گفت‌وگو برجسته‌ترین‌ موضوع‌ در آثار طالبی‌ است؛ چه‌ گفت‌وگوی‌ درونی‌ اسلام‌ و چه‌ گفت‌وگوی‌ اسلام‌ با دیگر ادیان‌.روش تحقیق مذکورتاریخی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical place with three contemporary Arab thinkers Mohammed Abed Jabre, Mohammed Arkoun and Mohammad Talebi

نویسنده [English]

 • حبیب عشایری
 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی ، دانشکده علوم سیاسی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد، تهران ، ایران
چکیده [English]

Mohammed Arkoun criticizes Muslim tradition considers a prerequisite for real freedom and Mohammed Abed al-Jabri it "considers innovation crisis that can not be resolved unless a critical review and present our traditionJabre your purpose of such tradition states that the purpose of the tradition in the same way that in the discourse of modern and contemporary Arabic movement is known, the same belief and religion, language, literature, art, theology, philosophy, SufismIslamic tradition Abed al-Jabri see is: a set of ideas, legislative and sciences that are expressed in language and format that at the time of compilation (the first three centuries AD) and then writtenWith the establishment of the Ottoman Empire in the tenth century, the last manifestation of the movement stopped and sat on the beach.Arkoun to refer to the concept of tradition and contemporary research themes characterize it. But, according to Mohammad Talebi relationship between religion and politics in Islam is one of the four main topics of our times.Other topics include: interpretation of the Koran, religious knowledge and religious debate. However, it seems that the greatest topic of discussion in the work of the Taliban;What dialogue within Islam and what Islam dialogue with other religions is a historical survey method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arkoun
 • Mohammed Talib
 • Jaberi
 • wisdom Arabic
 • Islamic wisdom
 1. ارکون، محمد (1362)، چگونه قرآن بخوانیم؟ ترجمه:حامدفولادوند، انتشارات عطایی، تهران
 2. ارکون، محمد (1379)، چگونه می توان درجوامع اسلامی ازتسامح سخن گفت؟ ترجمه:عبدالرضاهمدانی، نشریه بازتاب اندیشه، شماره3
 3. ارکون، محمد (1379)، نقدعقل اسلامی، ترجمه:محمدمهدی خلجی، انتشارات ایده، تهران
 4. ارکون، محمد (1389)، تاریخمندی اندیشه عربی اسلامی، ترجمه:رحیم حمداوی، انتشارات سوین، تهران
 5. ارکون، محمد و وصفی، محمدرضا، گفتگو:یافتن الگویی پویا واجتهادی برای بازتعریف اندیشه دینی، اینترنتی
 6. ارکون، محمد وگارده، لویی (1370)، اسلام:دیروز-فردا، ترجمه:محمدعلی اخوان، انتشارات سمر، تهران
 7. بدوی، شاهین، درآمدی براندیشه های محمدعابدجابری، پورتال پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، مقاله اینترنتی
 8. جابری، محمدعابد (1387)، ماومیراث فلسفی مان:خوانشی نوین ازفلسفه فارابی وابن سینا، ترجمه:سیدمحمدآل مهدی، نشرثالث، تهران
 9. جابری، محمدعابد (1391)، خوانشی نوین ازفلسفه مغرب واندلس، ترجمه:سیدمحمدآل مهدی، نشرثالث، تهران
 10. جابری، محمدعابد، نقدعقل سیاسی دراسلام، ترجمه:عبدالرضا سواری، انتشارات گام نو، تهران.
 11. خلجی، محمدمهدی، مبانی قرآن شناسی ارکون، آماده انتشار، اینترنتی
 12. طالبی، محمد (1379)، تاریخ ومیراث اسلامی وچالش های معاصر، ترجمه: مجیدمرادی، مجله تاریخ اسلام، شماره 4.
 13. طالبی، محمد، فراتراز تسامح، ترجمه:فکوهی وحسین عباسی، مقاله اینترنتی
 14. مسعودی، جهانگیر واستادی، هوشنگ، نقدعقل عربی اسلامی دردیدگاه جابری وارکون، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال یازدهم، شماره2.