نسبت سنجی مفهوم صلح در آموزه های اسلام و مغرب زمین (با تاکید بر نهج البلاغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگااه رای ، کرمانشگاه، ایران

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشااه رای ، کرمانشاه، ایران

چکیده

صلح به عنوان یکی از دغدغه های مشترک میان ابناء بشر همواره در طول تاریخ مطرح بوده و در فرهنگ ها و جوامع مختلف معنا و مفهوم خاص خود را داشته است. صلح به عنوان یک مفهوم بین الاذهانی در آثار و کتب اسلامی نظیر نهج البلاغه معانی متفاوت از آنچه که در نزد اندیشمندان مغرب زمین صلح نامیده می شود، دارد. از اینرو تعریف مفهوم و فلسفه صلح از دو دیدگاه متفاوت اسلامی و غربی، پرداختن به ابعاد و زوایای صلح و نیز فواید و اهمیت این مقوله از جمله مهم ترین مباحثی است که تلاش شده است با رویکردی متفاوت و جدید از سایر پژوهش ها مورد تبیین و تحلیل دقیق قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این پژوهش با رویکردی سازه انگارانه به مفهوم صلح، تلاش شده تا ضمن تعریف این مفهوم در هر دو دیدگاه اسلامی و غربی، به بررسی تطبیقی آن ها نیز پرداخته شود. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش نیز کاربردی است. در این پژوهش روش آزمون فرضیه، کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the relation between Concept of Peace in Islamic Doctrines and the Western Nation (With an Emphasis on Nahj Al-Balagha)

نویسندگان [English]

 • فرزاد رستمی 1
 • کامران لطفی 2
1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگااه رای ، کرمانشگاه، ایران
2 کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشااه رای ، کرمانشاه، ایران
چکیده [English]

Peace as one of the common concerns among human beings has always been at issue throughout history and it has found a specific sense in different cultures and communities. Peace as an inter-subjective concept in Islamic writings like Nahj Al-Balagha means something different from what it is meant for western thinkers. Hence, definition of concept and philosophy of peace from two different Islamic and western views, dealing with aspects and angles of peace and advantages of such category are included among issues that have been attempted to be elucidated with an approach different and moern from other studies. It is necessary to mention that this article explore concept of peace through constructivist approach so that their comparative studies can be made while the concept is being defined in two western and Islamic views. Research is done in analytic-descriptive methodology and in applied type. This research includes hypothesis test method, library and information gathering tools in the form of documentations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Constructivism
 • Liberalism
 • Nahj Al-Balagha
 • Peace
 1. افتخاری، اصغر و حسین محمدی سیرت. 1392. «صلح و سلم در قرآن کریم». دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث. سال ششم. بهار و تابستان. ش2. صص87-53.
 2. بهشتی، سید علیرضا. (1377)، « فرایند پژوهش». در: منوچهری، عباس.1377. رهیافت و روش درعلوم سیاسی. تهران. سمت.
 3. بهشتی، آیت‌الله احمد. 1393. «صلح در نهج‌البلاغه»: قابل دسترسی در: www.ettelaat.com.
 4. بهشتی، آیت‌الله احمد. 1392.«صلح در نهج البلاغه». ماهنامه مکتب اسلام. سال53. ش7.
 5. رهبر، کاظم. 1386. «پیمانها و معاهدات در نهج البلاغه». فصلنامه نهج البلاغه. ش 4 و 5.
 6. سجادی، سید عبد القیوم. 1379. « سیاست خارجى دولت اسلامى از دیدگاه امام على (ع)». فصلنامه علوم سیاسی. ش11.
 7. حقیقت، سید صادق. 1388. «صلح جهانی: مقایسه ای بین مبنای کانتی و دیدگاهی اسلامی». مقاله ارائه شده به همایش «صلح، حقوق بشر و دین». دانشگاه مفید.
 8. عالم، عبدالرحمن. 1385. تاریخ فلسفه سیاسی غرب؛ عصر جدید و سده نوزدهم. تهران. انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
 9. عمویی، حامد و الهام حسین خانی.1390. «دیدگاه های رهیافت های مختلف روابط بین الملل نسبت به مسأله صلح». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. ش14. صص174-149.
 10. قادری، مصطفی و دیگران. 1387.«تبیین برنامه ی درسی صلح محور در فلسفه ی کانت». فصلنامه ی مطالعات برنامه درسی. سال دوم. بهار. ش8. صص81-47.
 11. معینی علمداری، جهانگیر و عبدالله راسخی. 1389. «روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین الملل». فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی. پاییز. ش4. صص214-183.
 12. میرمحمدی، معصومه سادات (1390). «مقایسه صلح پایدار در اندیشۀ انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشۀ متفکران شیعی». فصلنامه معرفت ادیان. سال دوم. پاییز. ش4. صص146-117.
 13. منوچهری، عباس. 1387. رهیافت و روش در علوم سیاسی. تهران. سمت.
 14. نوع پرست، زهرا. 1388. «دموکراسی، عدالت و صلح». فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. ش9. صص26-5.
 15. نهج البلاغه.1388. ترجمه: محمد دشتی. انتشارات اسوه.
 16. «اخلاق سیاسی امام علی علیه السلام با تکیه بر نامه مالک اشتر». (1386). قابل دسترسی در:  www.hawzah.net
 17. «دولت اخلاقی از منظر امام علی (ع)». 1388. قابل دسترسی در: www.hawzah.net.
 18. «اهمیت صلح و همزیستی از دیدگاه امام علی علیه السلام». 1389. قابل دسترسی در: www.nahj88.blogfa.com .