امام خمینی، صلح و خطوط قرمز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، تهران، ایران

چکیده

صلح نقطة مقابل جنگ و یکی از دو راهی است که پیوسته در پیش روی پیروان ادیان و مکاتب در مواجهة با کسانی که باورهای آنان را نمی‌پذیرند قرار دارد. در اسلام هیچ یک از جنگ و صلح اصل نیست؛ این شرایط و موقعیت‌هاست که تعیین کنندة هر یک است. هم‌چنانکه در اسلام هر یک از صلح و جنگ دارای شرایط و خطوط قرمز است. به منظور تبیین بایدها و نبایدهای صلح از منظر امام خمینی (ره)، فرزند برومند و سخن‌گوی برجستة اسلام در دوران معاصر، خطوط قرمز صلح را در دو بخش مورد بررسی قرار داده‌ایم: خطوط قرمز مربوط به موقعیت‌ها و شرایط متفاوت، نظیر این‌که صلح نباید باعث تهدید شدن اسلام و مسلمانان و تضعیف اقتدار نظام باشد، صلح نباید موجب تضعیف جبهة اسلام در عالم شود، صلح نباید باعث غفلت از دشمن و دشمنی دشمن شود، صلح نباید تحمیلی باشد، صلح نباید ذلیلانه و بدون رعایت حقوق متقابل باشد؛ و خطوط قرمز صلح نسبت به اشخاص،‌ گروه‌ها و اندیشه‌ها، نظیر صلح با جبهة استکبار، صلح با اسرائیل،‌ صلح با ظالمان و طاغوت‌ها و صلح با متجاوزان به جامعه و نظام‌ اسلامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Khomeini (ra), Peace and Its Red Lines

نویسنده [English]

 • اسماعیل علی خانی
استادیار، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران، تهران، ایران
چکیده [English]

Peace stands in contrast to war and it is one of the two ways that constantly faces followers of religions and schools confronting those who reject their beliefs. In Islam, none of war and peace is the main principle; it is circumstances and situations that determine each of them just as each of them has conditions and red lines in Islam. In order to elucidate must’s and must not’s of peace in the eyes of Imam Khomeini (ra), the honorable descendant and outstanding spokesman for Islam in modern times, the red lines of peace have been examined in two parts: The red lines concerned with different situations and circumstances are like that peace must not threaten Islam and Muslims and weaken authority of regime; peace must not enfeeble Islamic front in the world; peace must not leave us be negligent of enemy and enmity of enemy; peace must not be coerced; peace must not be humiliatingly rendered and disregard reciprocal rights; and red lines of peace are also related to people, groups and thoughts like peace with arrogant powers, peace with Israel, peace with tyrants and despots and peace with those trespassing the community and Islamic system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arrogance
 • Jihad
 • Peace
 • Peaceful Co-existence
 • Reconciliation
 • Wa
 1. قرآن کریم
 2. نهج‌البلاغه
 1. انصاری، حمید، حدیث بیداری: نگاهی به زندگی‌نامه آرمانی- علمی و سیاسی امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374.
 2. طباطبائی، محمدحسین، المیزان، ج 10، بیروت، مؤسسه اعلمی، 1393 ق.
 3. مطهری، مرتضی، سیری در سیره ائمه اطهار، تهران، صدرا، 1373.
 4. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج14، تهران، صدرا، 1384.
 5. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 12، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 6. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 13، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 7. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 14، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 8. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 15، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 9. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 16، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 10. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 18، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 11. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 19، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 12. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 20، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 13. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 21، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 14. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 4، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 15. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 5، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 16. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 6، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 17. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 8، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 18. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، ج 9، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 19. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، صحیفة امام، مجموعه آثار امام خمینی(س)، ج 1، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
 20. موسوی‌الخمینی، روح‌الله، ولایت فقیه: حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375.