تعداد مقالات: 184

1. بنیان ‏های خط‏ مشی ‏سیاسی امام خمینی(س) در عرصه سیاست خارجی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 1-18

حسین بابائی؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود جعفری نژاد


2. القاعده ردیابی مبانی ایدئولوژیک

دوره 6، شماره 19، بهار 1398، صفحه 1-26

10.22034/sej.2024.665753

سید محمدحسن شمس؛ ایشتوان کریستو نگی


3. بررسی ریشه‌های سیاسی و ایدئولوژیک جنبش حوثی‌ها

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22034/sej.2019.668899

احمد جانسیز؛ مصطفی تارین


4. ارتباط ولایت مطلقه فقیه با نقش زمان و مکان در اجتهاد

دوره 6، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/sej.2019.670170

افسانه ترکاشوند؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری


5. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 1-23

10.22034/sej.2020.529402.1017

علی شیرخانی؛ داود سبزی


8. مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه

دوره 7، شماره 23، بهار 1399، صفحه 10-28

10.22034/sej.2020.1884792.1211

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


9. جایگاه تحزب در اسلام

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 1-26

ایوب دامیار؛ محمد رحیم عیوضی


11. چرایی و ویژگی‌های فرهنگ سیاسی دولت‌گرا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 1-25

محمدرضا صیاد؛ محمد علی خسروی؛ علی شیرخانی؛ ملک تاج خسروی باب اناری


12. مسلمانان و پدیده نوین غرب‌گرایی؛ پیامدها و راه‌حل‏ها

دوره 5، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 1-28

مرتضی شیرودی؛ محمدسجاد شیرودی


13. امام خمینی (ره) و کنترل درونی قدرت سیاسی

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 7-30

مرتضی شیرودی؛ قاسم عابدی فیروزجائی


14. کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 7-21

محسن پرواز؛ مصطفی کرمی؛ ماشااله حیدرپور


15. آسیب شناسی فرهنگی حکومت دینی از منظر امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 7-31

مرتضی بابایی؛ مجتبی اشرافی


16. اهتمام به محیط زیست در فقه و فرهنگ امام خمینی (ره)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 7-32

سید محمد شفیعی مازندرانی


17. اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 7-24

سیدکاظم سیدباقری؛ بتول ملاشفیعی


19. استعمار،سیاست و دنیای اسلام در عصر مشروطیت

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 7-34

مرتضی شیرودی


22. تبیین رابطه ولی فقیه با رئیس جمهور از منظر فقه سیاسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 7-38

علی شیرخانی؛ امید خلیلی مهر


23. بررسی دیدگاه و سیره عملی ائمه (ع) نسبت به حکومت و حاکم جائر

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 7-34

محمدرضا احمدی طالشیان؛ علی شیرخانی


24. تفسیر سیاسی قرآن کریم: ملاحظات روش شناختی

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 7-28

محمد پزشگی


25. مفهوم شورا در تجربه ایرانی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-34

منصور میراحمدی