تعداد مقالات: 184

152. مدرنیته، جهانی شدن و فراگیر شدن تروریسم پسامدرن

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 139-166

سید محسن آل غفور؛ رضا صادقیان


153. نقش طبقه متوسط جدید در بی ثباتی سیاسی ایران در عصر پهلوی دوم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 145-161

سعید جهانگیری؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی؛ احمد ساعی


156. دولت «مقتدر مشروطه» در اندیشه ملک‌الشعراء بهار

دوره 7، شماره 24، تابستان 1399، صفحه 53-72

10.22034/sej.2020.1896506.1234

رضا افسرده؛ حامد عامری گلستانی؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


158. واکاوی مبانی هویتی جریان های تکفیری و رویکرد آنها به جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 155-171

توحید افضلی؛ محمد طاهر افضلی


159. قانون اساسی مشروطیت در ترازوی اندیشه شیخ فضل الله نوری

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 159-178

علیرضا نائیج؛ سیدابراهیم معصومی؛ مرتضی اشرافی


160. حوزه انقلابی و علوم انسانی(ضرورت و گام های تحول)

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 163-183

قاسم ترخان


161. بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در افزایش سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه در ایران مطالعه موردی استان قم

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 163-188

هادی همتی نژاد؛ مقصود رنجبر؛ مهدی عسکری؛ سید وحید حسینی


163. نقش زنان در فرآیندهای مربوط به صلح در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی افغانستان

دوره 5، شماره 15، بهار 1397، صفحه 173-199

نیلوفر عمرانی؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی؛ شهرام عسکری حصن


165. بررسی و ارزیابی جایگاه حکمرانی مطلوب در نهج‌البلاغه

دوره 8، شماره 27، بهار 1400، صفحه 7-30

10.22034/sej.2020.1911218.1266

سید روح الله طباطبایی؛ علی شیرخانی؛ مهدی مطهرنیا


166. بررسی تطبیقی مولفه‌های توسعه اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مالزی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1400، صفحه 7-40

10.22034/sej.2020.1916122.1278

محمود بهارلو؛ مجید عباسی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ علی آدمی


172. دستاوردهای سیاسی - اجتماعی نواندیشی دینی در ایران و مصر

دوره 8، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 59-86

10.22034/sej.2020.1911576.1267

ابراهیم قاسم پور؛ علی اکبر امینی؛ مرتضی منشادی


174. بررسی کاربردهای آینده‌‌پژوهی در سیاست‌گذاری عمومی

دوره 8، شماره 27، بهار 1400، صفحه 85-102

10.22034/sej.2021.573034.1093

مهدی رضایی قادی؛ حسین رفیع


175. بررسی تعارض ارزشی در شیوه‌های جامعه‌پذیری سیاسی کارگزاران رسانه‌های جمعی ایران در سال 1398

دوره 8، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 87-116

10.22034/sej.2021.1918435.1283

محمد ساعی فر؛ اصغر مهاجری؛ امیر مسعود مظاهری؛ علی اصغر محکی