تعداد مقالات: 184

26. روندهای منطقه‌‌ای ایران در قبال بحران امنیتی در افغانستان

دوره 6، شماره 21، پاییز 1398، صفحه 19-44

10.22034/sej.2019.668901

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ علی اسکندری نسب


28. جهانی‌شدن و ضرورت تحول در علوم انسانی به ‌منظور تاثیرگذاری مطلوب آن بر فرایند توسعه در ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1398، صفحه 25-46

10.22034/sej.2019.667448

مجید عباس‌زاده مرزبالی؛ حسین رفیع؛ سید نصرالله حجازی


30. اصول اندیشه سیاسی قرآنی امام خمینی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399، صفحه 29-46

10.22034/sej.2020.1897545.1238

آرش دانش مهر؛ رضا رمضانی


32. تجزیه و تحلیل مفهوم انقلاب در گفتمان مارکسیستی ایران معاصر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399، صفحه 33-70

10.22034/sej.2021.1904569.1254

رضا صادقیان؛ علی علی حسینی؛ علیرضا گلشنی


33. نگرشی فراگیر به آزادی سیاسی، در اندیشه اسلامی

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 39-62

سیدکاظم سیدباقری


34. فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 8، تابستان 1395، صفحه 23-41

هادی شاکری؛ الهه بزمیان؛ مسعود مطلبی


36. زنان و سیاست

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 25-44

شهره شهسواری فرد


37. رویکردهای مختلف در زمینه نسبت فرهنگ و تمدن

دوره 5، شماره 16، تابستان 1397، صفحه 27-52

محمد ترابی


38. جایگاه هویت ملی در ایران نگاهی به تطور تاریخی، الگوها و سیاست‌های هویت ملی

دوره 4، شماره 11، بهار 1396، صفحه 29-58

فرشید دیلمقانی؛ محمدعلی قاسمی ترکی


39. توسعه کوثری و توسعه تکاثری؛ بررسی دو رویکرد توسعه اسلامی و نوسازی قدیم

دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 29-57

علی شیرخانی؛ فاطمه میرعباسی


41. امام خمینی، صلح و خطوط قرمز آن

دوره 3، شماره 7، بهار 1395، صفحه 31-56

اسماعیل علی خانی


42. اندیشه های فراملّی امام خمینی (ره) و تجلّی جهانی آن

دوره 2، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 33-59

ماشااله حیدرپور؛ حسن بشارتی راد


43. تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 33-58

محمد صادقی


44. محدوده اختیارات ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 33-46

علی جعفرزاده دیزابادی


46. زمینه‌های عینی شکل‌گیری سنت‌گرایی در نظام فکری سیدحسین نصر

دوره 4، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 35-58

سید سجاد آل سیدغفور؛ مسعود معینی پور


47. نقد و بررسی ادله عدم مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 35-56

محمدمهدی باباپور گل افشانی؛ علی جعفرزاده


48. استلزامات سیاسی توحید براساس دیدگاه های آیت الله جوادی آملی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 35-58

غلامرضا بهروزی لک؛ همت بدرآبادی؛ محمدحسن فلاح مداواری


49. حوزه انقلابی و راهبری تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 37-61

علی شیرخانی