دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. کاربست نظریه پیوستگی جیمز روزنا در تحلیل سیاست منطقه گرایی دوره ی پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1924054.1305

حسین حسن پور دهنوی؛ اهورا راهبر؛ احمد بخشی؛ علی محمد زاده


2. بررسی و ارزیابی پیامدهای سیاسی اقتصاد نفتی پهلوی دوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2020.1915052.1274

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


3. بررسی نقش زمان در سیاستگذاری عموی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1919369.1286

علی اکبر ندائی؛ مقصود رنجبر؛ ماشااله حیدرپور


4. بررسی رابطه مولفه‌های قشر بندی بر آگاهی و مشارکت سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1922665.1293

محمدرضا علی پور خدادادی؛ رضا پریزاد؛ محمد حسن الهی منش


5. تجزیه و تحلیل استراتژی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه با استفاده از مدل سوات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1923596.1302

ابراهیم ارم؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


6. تحلیل افتراق توسعه اقتصادی قدرت‌های نوظهور اقتصادی(بریکس)، با نظریه روستو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1923852.1303

میلاد منصوری؛ محمد ترابی؛ ماشااله حیدرپور


7. پس رانهای گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران دردهه پنجم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1924360.1307

عسکری پورحبیب؛ علی کریمی مله


8. جایگاه امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1927935.1327

محسن عزیزی؛ سید مهدی فاطمی


9. تحولات هویت ملی ایران در دوره اسلامی (از ورود اسلام به ایران تا عصر صفوی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1928461.1325

مجید عباس‌زاده مرزبالی


10. نظام سیاسی لیبرال در اندیشه‌ لئو اشتراوس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1929483.1329

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


11. بررسی پیامد ها و چالش های سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران سوریه و یمن 14

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1929909.1330

عباس سیاحت اسفندیاری


12. بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر توسعه فرهنگی و سیاسی و ابعاد آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1929933.1331

مهرشاد شجاعی؛ محمد علی چیت ساز؛ منصور حقیقتیان


13. راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1930501.1334

حسین صالحی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی


14. بررسی تطبیقی گرایش های سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی(باتاکید بر دوره های ششم و هفتم)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1930511.1335

علی محمدشریفی؛ معصومه رشاد


15. سیاست های توسعه اقتصادی بر مبنای مالکیت فکری (مطالعه موردی: ایران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1931329.1337

انسیه حاجی محمد؛ منصور عطاشنه؛ ابومحمد عسگرخانی


16. تحلیل فرایند تحریم‌های یک جانبه امریکا و تاثیر آن بر اشتغال و توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1931776.1341

حمید جمال پور؛ خیراله پروین؛ مریم مرادی


17. نظریه حاکمیت سیاسی ولی فقیه در اندیشه فقهی ملا احمد نراقی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1933009.1344

عظیم ایزدی اودلو؛ بهنام بهاری اودلو


18. دولت، نفت و برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران معاصر1368-1399

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1933163.1346

فاطمه میرعباسی؛ مقصود رنجبر


20. اصلاح شورای امنیت سازمان ملل، مهم اما نایافتنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1934979.1353

سعید رجبی؛ سید باقر میرعباسی؛ سهراب صلاحی


21. گونه ‌شناسی سازه‌های موثر در نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده‌آل ریاست جمهوری ایران با روش ماتریس اثرات متقابل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1935002.1356

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد حسین قورچانی خوزانی


22. بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف دینداری و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1937491.1365

سید باقر حسینی نژاد ماه خاتونی؛ محمد حسن الهی منش؛ رضا پریزاد


23. پروژه دموکراسی‌سازی آمریکا در طرح خاورمیانه بزرگ

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1937573.1367

خالد رحمانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


24. نقش همگرایی و انسجام مسلمانان در تحقق تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1938440.1372

عباسعلی رهبر؛ یدالله باذلی؛ حسین اله کرم


25. بررسی تاثیر راهبرد صدور انقلاب اسلامی ایران بر ژئوپلتیک خاورمیانه و آغاز جنگ عراق و ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1939094.1375

سعید مکوندی گوداژدر؛ لنا عبدالخانی؛ روح اله شهابی؛ فریدون اکبرزاده


26. رویکرد سیاسی، حقوقی پلیس در تضمین حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی‌های عمومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1939440.1376

منصور موحدی نسب؛ خیراله پروین؛ سهراب صلاحی


27. ارائه الگویی برای شناسایی و هدایت قابلیت مدیریتی و صلاحیت های حرفه ای زنان جهت تصدی مسئولیت مدیر اجرایی و سیاسی در استانداری خوزستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1941198.1377

زینب خدادادی؛ غلامحسین برکت؛ سکینه شاهی


28. رویکرد آمریکا به خلع سلاح و کنترل تسلیحات (با نگاهی به حوادث پس از 11 سپتامبر 2001)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1941808.1382

سیدمحمود منصوری نسب؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی


29. رویکردی انتقادی بر تفسیرهای نوین از رابطه دین و سیاست، دموکراسی و حقوق بشر(مورد مطالعه: عبدالکریم سروش و نصرحامد ابوزید)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1942185.1385

محمد جعفر آرین نژاد؛ علی اصغر دا,ودی؛ سعید گازرانی


30. بحران یمن از رویکرد جامعه بین‌المللی با نگاهی به منشور سازمان ملل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22034/sej.2021.1943586.1394

الهام کریمی؛ سهراب صلاحی؛ ابومحمد عسگرخانی


31. نقش رهبری در همگرایی بین مردم و مسئولین در جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22034/sej.2022.1944146.1396

رقیه نقی زاده


32. بررسی چالشها و راهکارهای مشارکت سیاسی آگاهانه در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22034/sej.2022.1945240.1399

محمد آریانپور؛ خلیل بهرامی قصرچمی؛ مرتضی اباذری


33. بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر نظام فرهنگی و زیستی الگوی پارسونز (مورد مطالعه استان ایلام می باشد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1400

10.22034/sej.2022.1943888.1395

نبی اله ایدر؛ احمدعلی حسابی؛ علی میر جمشیدیان


34. نقش تکنولوژی (شبکه های اجتماعی) بر کنشگری سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.22034/sej.2022.1942631.1404

علی محسنی؛ بهروز فولادی