1. نظریه پردازی و بومی سازی علوم انسانی

علی شیرخانی؛ داود سبزی

دوره 6، شماره 20 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2020.529402.1017

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های بومی‌سازی علوم انسانی به مثابه یک ضرورت برخواسته از گفتمان انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازی به مثابه دستگاهی تبیینی برای تحلیل بهتر جامعه است. همچنین در این پزوهش  دو رهیافت اسلامی‌سازی و بومی‌سازی علوم انسانی با استفاده از منطق هم‌ارزی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین چالش‌های ...  بیشتر