1. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری و عملکرد دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل

محمدرضا حکاک‌زاده؛ آرزو بزرگ دعاگو

دوره 6، شماره 21 ، پاییز 1398، ، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.668960

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های شکل‌گیری مداخله بشردوستانه در حقوق بین‌الملل، به ویژه مفهوم جدیدی که در این زمینه تحت عنوان «دکترین حمایت» مطرح شده، بود. پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته‌ها نشان داد، اگرچه از آغاز ایجاد دکترین مسئولیت حمایت تاکنون، در بحران‌‌هایی نظیر بحران دارفور، لیبی و حتی در تسونامی هایتی ...  بیشتر