1. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه

مصطفی مطهری خوشینانی؛ جهانبخش ایزدی

دوره 6، شماره 19 ، بهار 1398، ، صفحه 53-74

http://dx.doi.org/10.22034/sej.2019.665747

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی مفهومی مبانی و مبادی گفتمانی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت بوده و در این راستا، تلاش کرده تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که افق‌های مورد نظر در الگویِ بومی اسلامی – ایرانی پیشرفت بر کدام عناصر و شاخص‌ها تاکید دارد؟ گفتمان‌سازی درباره الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، مدیریت تولید علوم بومی (اسلامی – ...  بیشتر